Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle pærer Kalkyledato:23.01.2017
Kommune:Fjell Fylke:HORDALAND
Feltstorleik:0.5 daa Totalareal gard:123 daa
Rekkjeavstand:1 m Planteavstand:1 m
Antal plantar:500 stk   
Avling per dekar:1700 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 185 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:120 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 10.00 Pris pressfrukt:kr 2.60
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:20.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist:æøå Grossistfylke:HORDALAND


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 11.209

DB I totalt over heile omløpet kr 280.232

ÅrDB IGraf
1kr -88812graf
2kr 595
3kr 4532
4kr 5981
5kr 10373
6kr 14742
7kr 17662
8kr 19136
9kr 19136
10kr 19136
11kr 19136
12kr 19136
13kr 19136
14kr 17662
15kr 17662
16kr 17662
17kr 17662
18kr 17662
19kr 16215
20kr 16215
21kr 16215
22kr 16215
23kr 16215
24kr 16215
25kr 14742
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 7.073

DB II totalt over heile omløpet kr 176.815

ÅrDB IIGraf
1kr -88812graf
2kr -237
3kr 2495
4kr 3820
5kr 7193
6kr 10728
7kr 13400
8kr 14749
9kr 14749
10kr 14564
11kr 14287
12kr 14287
13kr 14287
14kr 12937
15kr 12937
16kr 12937
17kr 12567
18kr 12567
19kr 11244
20kr 11244
21kr 11244
22kr 11244
23kr 11244
24kr 11244
25kr 9895
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 3.641

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 91.030

ÅrNettoresultatGraf
1kr -92243graf
2kr -3669
3kr -936
4kr 388
5kr 3762
6kr 7296
7kr 9969
8kr 11318
9kr 11318
10kr 11133
11kr 10856
12kr 10856
13kr 10856
14kr 9506
15kr 9506
16kr 9506
17kr 9136
18kr 9136
19kr 7812
20kr 7812
21kr 7812
22kr 7812
23kr 7812
24kr 7812
25kr 6464
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 96.848, som oppstår i år 3

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -92243graf
2kr -95912
3kr -96848
4kr -96460
5kr -92698
6kr -85402
7kr -75433
8kr -64115
9kr -52797
10kr -41664
11kr -30809
12kr -19953
13kr -9098
14kr 408
15kr 9914
16kr 19421
17kr 28557
18kr 37693
19kr 45505
20kr 53317
21kr 61129
22kr 68942
23kr 76754
24kr 84566
25kr 91030