Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle moreller Kalkyledato:20.12.2016
Kommune:Sauherad Fylke:TELEMARK
Feltstorleik:32.4 daa Totalareal gard:33 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:1.5 m
Antal plantar:5400 stk   
Avling per dekar:380 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 200 Timepris traktorarbeid:kr 550
Haustekapasitet:9 kg Timepris hausting:kr 200
Pris klasse 1:kr 50.00 Pris pressfrukt:kr 0.00
Rentesats:0.0 % Investeringstilskot:20.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist:Bama Grossistfylke:TELEMARK


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 517.041

DB I totalt over heile omløpet kr 10.340.827

ÅrDB IGraf
1kr -1422531graf
2kr 248638
3kr 382916
4kr 517250
5kr 590533
6kr 657700
7kr 657700
8kr 724867
9kr 791979
10kr 834736
11kr 791979
12kr 791979
13kr 724867
14kr 724867
15kr 657700
16kr 657700
17kr 590533
18kr 517250
19kr 450083
20kr 450083
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 60.057

DB II totalt over heile omløpet kr 1.201.147

ÅrDB IIGraf
1kr -1452619graf
2kr 76420
3kr 1458
4kr 75592
5kr 116053
6kr 153131
7kr 153131
8kr 190187
9kr 227210
10kr 250811
11kr 227210
12kr 227210
13kr 190187
14kr 190187
15kr 153131
16kr 153131
17kr 116053
18kr 75592
19kr 38536
20kr 38536
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr -17.055

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr -341.093

ÅrNettoresultatGraf
1kr -1529731graf
2kr -692
3kr -75654
4kr -1520
5kr 38941
6kr 76019
7kr 76019
8kr 113075
9kr 150098
10kr 173699
11kr 150098
12kr 150098
13kr 113075
14kr 113075
15kr 76019
16kr 76019
17kr 38941
18kr -1520
19kr -38576
20kr -38576
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 1.607.597, som oppstår i år 4

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -1529731graf
2kr -1530423
3kr -1606077
4kr -1607597
5kr -1568656
6kr -1492637
7kr -1416618
8kr -1303543
9kr -1153445
10kr -979746
11kr -829648
12kr -679550
13kr -566475
14kr -453400
15kr -377381
16kr -301362
17kr -262421
18kr -263941
19kr -302517
20kr -341093