Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle moreller Kalkyledato:15.12.2016
Kommune: Fylke:TELEMARK
Feltstorleik:20.3 daa Totalareal gard:30 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:1.5 m
Antal plantar:3390 stk   
Avling per dekar:1500 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 350 Timepris traktorarbeid:kr 600
Haustekapasitet:10 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 52.00 Pris pressfrukt:kr 0.00
Rentesats:3.5 % Investeringstilskot:28.0 %
Viltgjerde:Ja   Planta med dekkesystem
Grossist:Bama Telemark Grossistfylke:TELEMARK


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 1.431.864

DB I totalt over heile omløpet kr 28.637.281

ÅrDB IGraf
1kr -2301316graf
2kr 676884
3kr 1021825
4kr 1366766
5kr 1554911
6kr 1727353
7kr 1727353
8kr 1899852
9kr 2072294
10kr 2182040
11kr 2072294
12kr 2072294
13kr 1899852
14kr 1899852
15kr 1727353
16kr 1727353
17kr 1554911
18kr 1366766
19kr 1194324
20kr 1194324
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 534.190

DB II totalt over heile omløpet kr 10.683.799

ÅrDB IIGraf
1kr -2360046graf
2kr 214165
3kr 277915
4kr 505396
5kr 629474
6kr 743186
7kr 743186
8kr 856955
9kr 970667
10kr 1043050
11kr 970667
12kr 970667
13kr 856955
14kr 856955
15kr 743186
16kr 743186
17kr 629474
18kr 505396
19kr 391684
20kr 391684
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 490.562

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 9.811.250

ÅrNettoresultatGraf
1kr -2403674graf
2kr 170537
3kr 234288
4kr 461769
5kr 585846
6kr 699558
7kr 699558
8kr 813327
9kr 927039
10kr 999423
11kr 927039
12kr 927039
13kr 813327
14kr 813327
15kr 699558
16kr 699558
17kr 585846
18kr 461769
19kr 348057
20kr 348057
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 2.403.674, som oppstår i år 1

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -2403674graf
2kr -2233136
3kr -1998849
4kr -1537080
5kr -951234
6kr -251675
7kr 447883
8kr 1261210
9kr 2188249
10kr 3187672
11kr 4114711
12kr 5041750
13kr 5855078
14kr 6668405
15kr 7367963
16kr 8067521
17kr 8653367
18kr 9115136
19kr 9463193
20kr 9811250