Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle moreller Kalkyledato:15.12.2016
Kommune: Fylke:NORDLAND
Feltstorleik:20.3 daa Totalareal gard:30 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:1.5 m
Antal plantar:3390 stk   
Avling per dekar:1500 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 350 Timepris traktorarbeid:kr 600
Haustekapasitet:10 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 52.00 Pris pressfrukt:kr 0.00
Rentesats:3.5 % Investeringstilskot:28.0 %
Viltgjerde:Ja   Planta med dekkesystem
Grossist:Bama Telemark Grossistfylke:TELEMARK


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 1.307.083

DB I totalt over heile omløpet kr 26.141.655

ÅrDB IGraf
1kr -2301464graf
2kr 630525
3kr 944657
4kr 1258789
5kr 1430129
6kr 1587169
7kr 1587169
8kr 1744261
9kr 1901301
10kr 2001245
11kr 1901301
12kr 1901301
13kr 1744261
14kr 1744261
15kr 1587169
16kr 1587169
17kr 1430129
18kr 1258789
19kr 1101749
20kr 1101749
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 409.409

DB II totalt over heile omløpet kr 8.188.173

ÅrDB IIGraf
1kr -2360194graf
2kr 167806
3kr 200747
4kr 397419
5kr 504692
6kr 603002
7kr 603002
8kr 701364
9kr 799674
10kr 862255
11kr 799674
12kr 799674
13kr 701364
14kr 701364
15kr 603002
16kr 603002
17kr 504692
18kr 397419
19kr 299109
20kr 299109
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 365.781

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 7.315.624

ÅrNettoresultatGraf
1kr -2403822graf
2kr 124178
3kr 157120
4kr 353792
5kr 461064
6kr 559374
7kr 559374
8kr 657736
9kr 756046
10kr 818628
11kr 756046
12kr 756046
13kr 657736
14kr 657736
15kr 559374
16kr 559374
17kr 461064
18kr 353792
19kr 255482
20kr 255482
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 2.403.822, som oppstår i år 1

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -2403822graf
2kr -2279643
3kr -2122524
4kr -1768732
5kr -1307668
6kr -748293
7kr -188919
8kr 468817
9kr 1224863
10kr 2043491
11kr 2799537
12kr 3555583
13kr 4213320
14kr 4871056
15kr 5430430
16kr 5989804
17kr 6450868
18kr 6804660
19kr 7060142
20kr 7315624