Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle eple med bardunsystem Kalkyledato:18.11.2016
Kommune: Fylke:TELEMARK
Feltstorleik:52.5 daa Totalareal gard:150 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:0.9 m
Antal plantar:14583 stk   
Avling per dekar:2500 kgAndel klasse 1:85%
Timepris manuelt arbeid:kr 200 Timepris traktorarbeid:kr 500
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 180
Pris klasse 1:kr 9.00 Pris pressfrukt:kr 3.00
Rentesats:4.0 % Investeringstilskot:25.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist: Grossistfylke:TELEMARK


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 1.444.459

DB I totalt over heile omløpet kr 28.889.171

ÅrDB IGraf
1kr -2401472graf
2kr 420981
3kr 1164780
4kr 1164780
5kr 1164780
6kr 1560930
7kr 1560930
8kr 2670126
9kr 2670126
10kr 2670126
11kr 2670126
12kr 2670126
13kr 1560930
14kr 1560930
15kr 1560930
16kr 1560930
17kr 1164780
18kr 1164780
19kr 1164780
20kr 1164780
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 899.508

DB II totalt over heile omløpet kr 17.990.164

ÅrDB IIGraf
1kr -2401472graf
2kr 267417
3kr 798591
4kr 798591
5kr 725091
6kr 1009680
7kr 1009680
8kr 1953501
9kr 1953501
10kr 1932501
11kr 1901001
12kr 1901001
13kr 957180
14kr 957180
15kr 957180
16kr 957180
17kr 578091
18kr 578091
19kr 578091
20kr 578091
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 725.535

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 14.510.709

ÅrNettoresultatGraf
1kr -2575445graf
2kr 93445
3kr 624618
4kr 624618
5kr 551118
6kr 835707
7kr 835707
8kr 1779528
9kr 1779528
10kr 1758528
11kr 1727028
12kr 1727028
13kr 783207
14kr 783207
15kr 783207
16kr 783207
17kr 404118
18kr 404118
19kr 404118
20kr 404118
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 2.575.445, som oppstår i år 1

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -2575445graf
2kr -2482000
3kr -1857381
4kr -1232763
5kr -681644
6kr 154062
7kr 989769
8kr 2769297
9kr 4548825
10kr 6307353
11kr 8034381
12kr 9761408
13kr 10544615
14kr 11327822
15kr 12111029
16kr 12894236
17kr 13298354
18kr 13702473
19kr 14106591
20kr 14510709