Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle moreller Kalkyledato:05.11.2016
Kommune:Aurskog-Høland Fylke:AKERSHUS
Feltstorleik:0.8 daa Totalareal gard:260 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:1.5 m
Antal plantar:133 stk   
Avling per dekar:650 kgAndel klasse 1:70%
Timepris manuelt arbeid:kr 250 Timepris traktorarbeid:kr 600
Haustekapasitet:9 kg Timepris hausting:kr 250
Pris klasse 1:kr 50.00 Pris pressfrukt:kr 10.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:20.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist: Grossistfylke:AKERSHUS


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 19.229

DB I totalt over heile omløpet kr 384.575

ÅrDB IGraf
1kr -38253graf
2kr 9139
3kr 13887
4kr 18635
5kr 21249
6kr 23623
7kr 23623
8kr 25997
9kr 28371
10kr 29914
11kr 28371
12kr 28371
13kr 25997
14kr 25997
15kr 23623
16kr 23623
17kr 21249
18kr 18635
19kr 16261
20kr 16261
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr -874

DB II totalt over heile omløpet kr -17.486

ÅrDB IIGraf
1kr -39836graf
2kr 1178
3kr -1841
4kr -287
5kr 605
6kr 1395
7kr 1395
8kr 2186
9kr 2949
10kr 3492
11kr 2949
12kr 2949
13kr 2186
14kr 2186
15kr 1395
16kr 1395
17kr 605
18kr -287
19kr -1050
20kr -1050
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr -3.816

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr -76.329

ÅrNettoresultatGraf
1kr -42778graf
2kr -1764
3kr -4783
4kr -3229
5kr -2337
6kr -1547
7kr -1547
8kr -756
9kr 7
10kr 550
11kr 7
12kr 7
13kr -756
14kr -756
15kr -1547
16kr -1547
17kr -2337
18kr -3229
19kr -3992
20kr -3992
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 76.329, som oppstår i år 20

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -42778graf
2kr -44542
3kr -49325
4kr -52555
5kr -54892
6kr -56439
7kr -57986
8kr -58742
9kr -58735
10kr -58185
11kr -58179
12kr -58172
13kr -58928
14kr -59684
15kr -61231
16kr -62778
17kr -65115
18kr -68345
19kr -72337
20kr -76329