Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Økologiske eple med bardunsystem Kalkyledato:11.10.2012
Kommune:Rissa Fylke:SØR-TRØNDELAG
Feltstorleik:5.5 daa Totalareal gard:12 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:1.5 m
Antal plantar:917 stk   
Avling per dekar:2000 kgAndel klasse 1:60%
Timepris manuelt arbeid:kr 150 Timepris traktorarbeid:kr 500
Haustekapasitet:150 kg Timepris hausting:kr 150
Pris klasse 1:kr 15.00 Pris pressfrukt:kr 7.00
Rentesats:0.0 % Investeringstilskot:30.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist: Grossistfylke:


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 164.442

DB I totalt over heile omløpet kr 3.288.847

ÅrDB IGraf
1kr -187302graf
2kr 29275
3kr 71839
4kr 114404
5kr 156968
6kr 182507
7kr 199533
8kr 208046
9kr 216559
10kr 225071
11kr 233585
12kr 242097
13kr 250611
14kr 250611
15kr 236989
16kr 219963
17kr 202938
18kr 163779
19kr 139942
20kr 131430
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 129.187

DB II totalt over heile omløpet kr 2.583.747

ÅrDB IIGraf
1kr -187302graf
2kr 20200
3kr 52589
4kr 92404
5kr 126443
6kr 146207
7kr 162133
8kr 170096
9kr 178059
10kr 184371
11kr 189860
12kr 197822
13kr 205786
14kr 205786
15kr 193044
16kr 177118
17kr 157893
18kr 121264
19kr 98967
20kr 91005
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 116.097

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 2.321.947

ÅrNettoresultatGraf
1kr -200392graf
2kr 7110
3kr 39499
4kr 79314
5kr 113353
6kr 133117
7kr 149043
8kr 157006
9kr 164969
10kr 171281
11kr 176770
12kr 184732
13kr 192696
14kr 192696
15kr 179954
16kr 164028
17kr 144803
18kr 108174
19kr 85877
20kr 77915
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 200.392, som oppstår i år 1

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -200392graf
2kr -193282
3kr -153782
4kr -74468
5kr 38885
6kr 172002
7kr 321045
8kr 478051
9kr 643020
10kr 814301
11kr 991071
12kr 1175803
13kr 1368500
14kr 1561196
15kr 1741150
16kr 1905178
17kr 2049981
18kr 2158155
19kr 2244032
20kr 2321947