Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Økologiske eple med bardunsystem Kalkyledato:13.06.2016
Kommune:Nes Fylke:BUSKERUD
Feltstorleik:672 daa Totalareal gard:647 daa
Rekkjeavstand:3 m Planteavstand:0.8 m
Antal plantar:280000 stk   
Avling per dekar:2500 kgAndel klasse 1:80%
Timepris manuelt arbeid:kr 175 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 150
Pris klasse 1:kr 15.00 Pris pressfrukt:kr 15.00
Rentesats:3.0 % Investeringstilskot:50.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist: Grossistfylke:AKERSHUS


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 38.124.091

DB I totalt over heile omløpet kr 762.481.822

ÅrDB IGraf
1kr -26931913graf
2kr 7625752
3kr 17021152
4kr 26416552
5kr 35811952
6kr 41449192
7kr 45207352
8kr 47086432
9kr 48965512
10kr 50844592
11kr 52723672
12kr 54602752
13kr 56481832
14kr 56481832
15kr 53475304
16kr 49717144
17kr 45958984
18kr 37315216
19kr 32053792
20kr 30174712
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 32.146.651

DB II totalt over heile omløpet kr 642.933.022

ÅrDB IIGraf
1kr -26931913graf
2kr 6189352
3kr 13896352
4kr 22661752
5kr 30603952
6kr 35275192
7kr 38781352
8kr 40534432
9kr 42287512
10kr 43805392
11kr 45205672
12kr 46958752
13kr 48711832
14kr 48711832
15kr 45906904
16kr 42400744
17kr 38424184
18kr 30360016
19kr 25451392
20kr 23698312
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 30.377.541

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 607.550.815

ÅrNettoresultatGraf
1kr -28701024graf
2kr 4420242
3kr 12127242
4kr 20892642
5kr 28834842
6kr 33506082
7kr 37012242
8kr 38765322
9kr 40518402
10kr 42036282
11kr 43436562
12kr 45189642
13kr 46942722
14kr 46942722
15kr 44137794
16kr 40631634
17kr 36655074
18kr 28590906
19kr 23682282
20kr 21929202
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 28.701.024, som oppstår i år 1

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -28701024graf
2kr -24280782
3kr -12153540
4kr 8739102
5kr 37573944
6kr 71080026
7kr 108092268
8kr 146857590
9kr 187375993
10kr 229412275
11kr 272848837
12kr 318038479
13kr 364981201
14kr 411923923
15kr 456061717
16kr 496693351
17kr 533348425
18kr 561939331
19kr 585621613
20kr 607550815