Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar Kalkyledato:20.04.2016
Kommune:Trøgstad Fylke:ØSTFOLD
Feltstorleik:100 daa Totalareal gard:200 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:1 m
Antal plantar:25000 stk   
Avling per dekar:650 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 180 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:25 kg Timepris hausting:kr 180
Pris klasse 1:kr 20.00 Pris pressfrukt:kr 3.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:20.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist: Grossistfylke:ØSTFOLD


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 1.229.729

DB I totalt over heile omløpet kr 24.594.576

ÅrDB IGraf
1kr -4272417graf
2kr 45302
3kr 696162
4kr 696162
5kr 696162
6kr 1582272
7kr 1582272
8kr 1582272
9kr 1582272
10kr 1582272
11kr 1991245
12kr 1991245
13kr 1991245
14kr 1991245
15kr 1991245
16kr 1991245
17kr 1718596
18kr 1718596
19kr 1718596
20kr 1718596
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 200.759

DB II totalt over heile omløpet kr 4.015.176

ÅrDB IIGraf
1kr -4272417graf
2kr -134698
3kr 143562
4kr 143562
5kr 143562
6kr 437472
7kr 437472
8kr 437472
9kr 437472
10kr 437472
11kr 652045
12kr 652045
13kr 652045
14kr 652045
15kr 652045
16kr 652045
17kr 472996
18kr 472996
19kr 472996
20kr 472996
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr -146.842

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr -2.936.833

ÅrNettoresultatGraf
1kr -4620017graf
2kr -482299
3kr -204039
4kr -204039
5kr -204039
6kr 89871
7kr 89871
8kr 89871
9kr 89871
10kr 89871
11kr 304444
12kr 304444
13kr 304444
14kr 304444
15kr 304444
16kr 304444
17kr 125395
18kr 125395
19kr 125395
20kr 125395
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 5.714.433, som oppstår i år 5

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -4620017graf
2kr -5102316
3kr -5306355
4kr -5510394
5kr -5714433
6kr -5624562
7kr -5534691
8kr -5444820
9kr -5354949
10kr -5265078
11kr -4960634
12kr -4656190
13kr -4351745
14kr -4047301
15kr -3742857
16kr -3438413
17kr -3313018
18kr -3187623
19kr -3062228
20kr -2936833