Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Økologiske eple standard Kalkyledato:06.04.2016
Kommune:Hjelmeland Fylke:ROGALAND
Feltstorleik:20 daa Totalareal gard:28 daa
Rekkjeavstand:3.5 m Planteavstand:0.8 m
Antal plantar:7143 stk   
Avling per dekar:3000 kgAndel klasse 1:80%
Timepris manuelt arbeid:kr 300 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 350
Pris klasse 1:kr 16.00 Pris pressfrukt:kr 10.00
Rentesats:4.5 % Investeringstilskot:30.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist:Coop Grossistfylke:ROGALAND


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 1.317.645

DB I totalt over heile omløpet kr 26.352.900

ÅrDB IGraf
1kr -1111135graf
2kr 244795
3kr 577345
4kr 909895
5kr 1242445
6kr 1441975
7kr 1574995
8kr 1641505
9kr 1708015
10kr 1774525
11kr 1841035
12kr 1907545
13kr 1974055
14kr 1974055
15kr 1867639
16kr 1734619
17kr 1601599
18kr 1295653
19kr 1109425
20kr 1042915
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 931.245

DB II totalt over heile omløpet kr 18.624.900

ÅrDB IIGraf
1kr -1111135graf
2kr 159295
3kr 385345
4kr 665395
5kr 903445
6kr 1041475
7kr 1153495
8kr 1209505
9kr 1265515
10kr 1309525
11kr 1347535
12kr 1403545
13kr 1459555
14kr 1459555
15kr 1369939
16kr 1257919
17kr 1121899
18kr 864253
19kr 707425
20kr 651415
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 857.924

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 17.158.484

ÅrNettoresultatGraf
1kr -1184456graf
2kr 85974
3kr 312024
4kr 592074
5kr 830124
6kr 968154
7kr 1080174
8kr 1136184
9kr 1192194
10kr 1236204
11kr 1274214
12kr 1330224
13kr 1386234
14kr 1386234
15kr 1296618
16kr 1184598
17kr 1048578
18kr 790932
19kr 634104
20kr 578094
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 1.184.456, som oppstår i år 1

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -1184456graf
2kr -1098481
3kr -786457
4kr -194383
5kr 635741
6kr 1603895
7kr 2684070
8kr 3820254
9kr 5012448
10kr 6248652
11kr 7522866
12kr 8853091
13kr 10239325
14kr 11625559
15kr 12922177
16kr 14106775
17kr 15155354
18kr 15946286
19kr 16580390
20kr 17158484