Kalkylar

Siste melding:

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Standard pris for tunell er auka til kr 42000 per daa. Dette basert på tal frå bringebærnæringa. Prisen kan justerast i prislista når du gjennomfører ei kalkyle

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Økologiske eple standard Kalkyledato:06.04.2016
Kommune:Hjelmeland Fylke:ROGALAND
Feltstorleik:20 daa Totalareal gard:28 daa
Rekkjeavstand:3.5 m Planteavstand:0.8 m
Antal plantar:7143 stk   
Avling per dekar:3000 kgAndel klasse 1:80%
Timepris manuelt arbeid:kr 300 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 350
Pris klasse 1:kr 16.00 Pris pressfrukt:kr 10.00
Rentesats:4.5 % Investeringstilskot:30.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist:Coop Grossistfylke:ROGALAND


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 1.263.853

DB I totalt over heile omløpet kr 25.277.060

ÅrDB IGraf
1kr -1111177graf
2kr 235833
3kr 555183
4kr 874533
5kr 1193883
6kr 1385493
7kr 1513233
8kr 1577103
9kr 1640973
10kr 1704843
11kr 1768713
12kr 1832583
13kr 1896453
14kr 1896453
15kr 1794261
16kr 1666521
17kr 1538781
18kr 1244979
19kr 1066143
20kr 1002273
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 877.453

DB II totalt over heile omløpet kr 17.549.060

ÅrDB IIGraf
1kr -1111177graf
2kr 150333
3kr 363183
4kr 630033
5kr 854883
6kr 984993
7kr 1091733
8kr 1145103
9kr 1198473
10kr 1239843
11kr 1275213
12kr 1328583
13kr 1381953
14kr 1381953
15kr 1296561
16kr 1189821
17kr 1059081
18kr 813579
19kr 664143
20kr 610773
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 804.132

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 16.082.644

ÅrNettoresultatGraf
1kr -1184498graf
2kr 77012
3kr 289862
4kr 556712
5kr 781562
6kr 911672
7kr 1018412
8kr 1071782
9kr 1125152
10kr 1166522
11kr 1201892
12kr 1255262
13kr 1308632
14kr 1308632
15kr 1223240
16kr 1116500
17kr 985760
18kr 740258
19kr 590822
20kr 537452
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 1.184.498, som oppstår i år 1

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -1184498graf
2kr -1107485
3kr -817623
4kr -260911
5kr 520651
6kr 1432323
7kr 2450736
8kr 3522518
9kr 4647670
10kr 5814192
11kr 7016084
12kr 8271347
13kr 9579979
14kr 10888611
15kr 12111851
16kr 13228351
17kr 14214112
18kr 14954370
19kr 15545192
20kr 16082644