Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Økologiske eple med bardunsystem Kalkyledato:13.03.2016
Kommune:Leikanger Fylke:SOGN OG FJORDANE
Feltstorleik:5 daa Totalareal gard:56 daa
Rekkjeavstand:3.8 m Planteavstand:1 m
Antal plantar:1316 stk   
Avling per dekar:1250 kgAndel klasse 1:60%
Timepris manuelt arbeid:kr 300 Timepris traktorarbeid:kr 600
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 180
Pris klasse 1:kr 12.50 Pris pressfrukt:kr 5.00
Rentesats:6.5 % Investeringstilskot:40.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist:Sognefrukt Grossistfylke:SOGN OG FJORDANE


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 97.459

DB I totalt over heile omløpet kr 1.949.185

ÅrDB IGraf
1kr -204545graf
2kr 24393
3kr 49023
4kr 73674
5kr 98304
6kr 113099
7kr 122955
8kr 127873
9kr 132811
10kr 137729
11kr 142668
12kr 147586
13kr 152524
14kr 152524
15kr 144639
16kr 134783
17kr 124926
18kr 102247
19kr 88448
20kr 83530
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 42.109

DB II totalt over heile omløpet kr 842.174

ÅrDB IIGraf
1kr -204545graf
2kr 9205
3kr 17523
4kr 39360
5kr 50679
6kr 56285
7kr 65017
8kr 69373
9kr 73747
10kr 75104
11kr 74980
12kr 79336
13kr 83710
14kr 83710
15kr 76725
16kr 67995
17kr 53262
18kr 33172
19kr 20948
20kr 16592
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 23.329

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 466.579

ÅrNettoresultatGraf
1kr -223325graf
2kr -9575
3kr -1257
4kr 20580
5kr 31899
6kr 37505
7kr 46237
8kr 50593
9kr 54967
10kr 56324
11kr 56200
12kr 60556
13kr 64930
14kr 64930
15kr 57945
16kr 49215
17kr 34482
18kr 14392
19kr 2168
20kr -2188
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 234.158, som oppstår i år 3

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -223325graf
2kr -232900
3kr -234158
4kr -213577
5kr -181678
6kr -144173
7kr -97936
8kr -47343
9kr 7624
10kr 63949
11kr 120149
12kr 180704
13kr 245635
14kr 310565
15kr 368510
16kr 417725
17kr 452208
18kr 466600
19kr 468768
20kr 466579