Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle pærer Kalkyledato:15.12.2015
Kommune:Ullensvang Fylke:HORDALAND
Feltstorleik:2.9 daa Totalareal gard:56 daa
Rekkjeavstand:3.5 m Planteavstand:0.9 m
Antal plantar:911 stk   
Avling per dekar:1700 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 350 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:120 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 10.00 Pris pressfrukt:kr 2.45
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:20.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist:BAMA Grossistfylke:HORDALAND


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 77.862

DB I totalt over heile omløpet kr 1.946.541

ÅrDB IGraf
1kr -169892graf
2kr 3246
3kr 25970
4kr 34343
5kr 59484
6kr 84600
7kr 101341
8kr 109716
9kr 109716
10kr 109716
11kr 109716
12kr 109716
13kr 109716
14kr 101341
15kr 101341
16kr 101341
17kr 101341
18kr 101341
19kr 92974
20kr 92974
21kr 92974
22kr 92974
23kr 92974
24kr 92974
25kr 84600
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 39.285

DB II totalt over heile omløpet kr 982.132

ÅrDB IIGraf
1kr -169892graf
2kr -5794
3kr 5754
4kr 13415
5kr 29391
6kr 47350
7kr 62668
8kr 70331
9kr 70331
10kr 68322
11kr 65309
12kr 65309
13kr 65309
14kr 57645
15kr 57645
16kr 57645
17kr 53627
18kr 53627
19kr 45971
20kr 45971
21kr 45971
22kr 45971
23kr 45971
24kr 45971
25kr 38309
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 28.091

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 702.263

ÅrNettoresultatGraf
1kr -181087graf
2kr -16989
3kr -5441
4kr 2221
5kr 18197
6kr 36155
7kr 51473
8kr 59137
9kr 59137
10kr 57128
11kr 54114
12kr 54114
13kr 54114
14kr 46451
15kr 46451
16kr 46451
17kr 42433
18kr 42433
19kr 34777
20kr 34777
21kr 34777
22kr 34777
23kr 34777
24kr 34777
25kr 27114
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 203.517, som oppstår i år 3

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -181087graf
2kr -198076
3kr -203517
4kr -201296
5kr -183099
6kr -146945
7kr -95471
8kr -36335
9kr 22802
10kr 79929
11kr 134043
12kr 188157
13kr 242271
14kr 288722
15kr 335172
16kr 381623
17kr 424056
18kr 466488
19kr 501265
20kr 536042
21kr 570819
22kr 605595
23kr 640372
24kr 675149
25kr 702263