Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle pærer Kalkyledato:05.06.2015
Kommune:Kvam Fylke:HORDALAND
Feltstorleik:1 daa Totalareal gard:225 daa
Rekkjeavstand:1 m Planteavstand:3.8 m
Antal plantar:263 stk   
Avling per dekar:200 kgAndel klasse 1:60%
Timepris manuelt arbeid:kr 200 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:120 kg Timepris hausting:kr 200
Pris klasse 1:kr 16.00 Pris pressfrukt:kr 3.00
Rentesats:4.0 % Investeringstilskot:20.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist:Hardanger Fjordfrukt Grossistfylke:HORDALAND


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 576

DB I totalt over heile omløpet kr 14.392

ÅrDB IGraf
1kr -79056graf
2kr 1211
3kr 1324
4kr 1666
5kr 2689
6kr 3714
7kr 4397
8kr 4738
9kr 4738
10kr 4738
11kr 4738
12kr 4738
13kr 4738
14kr 4397
15kr 4397
16kr 4397
17kr 4397
18kr 4397
19kr 4055
20kr 4055
21kr 4055
22kr 4055
23kr 4055
24kr 4055
25kr 3714
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr -6.022

DB II totalt over heile omløpet kr -150.541

ÅrDB IIGraf
1kr -79056graf
2kr -589
3kr -2376
4kr -2068
5kr -2545
6kr -2620
7kr -2003
8kr -1696
9kr -1696
10kr -2096
11kr -2696
12kr -2696
13kr -2696
14kr -3003
15kr -3003
16kr -3003
17kr -3803
18kr -3803
19kr -4112
20kr -4112
21kr -4112
22kr -4112
23kr -4112
24kr -4112
25kr -4420
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr -10.017

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr -250.423

ÅrNettoresultatGraf
1kr -83051graf
2kr -4584
3kr -6372
4kr -6063
5kr -6540
6kr -6615
7kr -5999
8kr -5691
9kr -5691
10kr -6091
11kr -6691
12kr -6691
13kr -6691
14kr -6999
15kr -6999
16kr -6999
17kr -7799
18kr -7799
19kr -8107
20kr -8107
21kr -8107
22kr -8107
23kr -8107
24kr -8107
25kr -8415
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 250.423, som oppstår i år 25

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -83051graf
2kr -87635
3kr -94007
4kr -100070
5kr -106610
6kr -113225
7kr -119224
8kr -124915
9kr -130606
10kr -136697
11kr -143388
12kr -150079
13kr -156770
14kr -163769
15kr -170768
16kr -177766
17kr -185565
18kr -193364
19kr -201471
20kr -209579
21kr -217686
22kr -225793
23kr -233901
24kr -242008
25kr -250423