Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle pærer Kalkyledato:05.06.2015
Kommune:Kvam Fylke:HORDALAND
Feltstorleik:1 daa Totalareal gard:225 daa
Rekkjeavstand:1 m Planteavstand:3.8 m
Antal plantar:263 stk   
Avling per dekar:2000 kgAndel klasse 1:60%
Timepris manuelt arbeid:kr 200 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:120 kg Timepris hausting:kr 200
Pris klasse 1:kr 16.00 Pris pressfrukt:kr 3.00
Rentesats:4.0 % Investeringstilskot:20.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist:Hardanger Fjordfrukt Grossistfylke:HORDALAND


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 31.302

DB I totalt over heile omløpet kr 782.545

ÅrDB IGraf
1kr -79056graf
2kr 1211
3kr 10542
4kr 13956
5kr 24198
6kr 34440
7kr 41268
8kr 44682
9kr 44682
10kr 44682
11kr 44682
12kr 44682
13kr 44682
14kr 41268
15kr 41268
16kr 41268
17kr 41268
18kr 41268
19kr 37854
20kr 37854
21kr 37854
22kr 37854
23kr 37854
24kr 37854
25kr 34440
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 21.704

DB II totalt over heile omløpet kr 542.612

ÅrDB IIGraf
1kr -79056graf
2kr -589
3kr 5942
4kr 9022
5kr 16864
6kr 25106
7kr 31268
8kr 34348
9kr 34348
10kr 33948
11kr 33348
12kr 33348
13kr 33348
14kr 30268
15kr 30268
16kr 30268
17kr 29468
18kr 29468
19kr 26387
20kr 26387
21kr 26387
22kr 26387
23kr 26387
24kr 26387
25kr 23306
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 17.709

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 442.730

ÅrNettoresultatGraf
1kr -83051graf
2kr -4584
3kr 1946
4kr 5027
5kr 12869
6kr 21111
7kr 27272
8kr 30353
9kr 30353
10kr 29953
11kr 29353
12kr 29353
13kr 29353
14kr 26272
15kr 26272
16kr 26272
17kr 25472
18kr 25472
19kr 22392
20kr 22392
21kr 22392
22kr 22392
23kr 22392
24kr 22392
25kr 19311
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 87.635, som oppstår i år 2

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -83051graf
2kr -87635
3kr -85689
4kr -80662
5kr -67793
6kr -46682
7kr -19410
8kr 10943
9kr 41296
10kr 71249
11kr 100602
12kr 129955
13kr 159308
14kr 185580
15kr 211852
16kr 238125
17kr 263597
18kr 289069
19kr 311461
20kr 333852
21kr 356244
22kr 378636
23kr 401027
24kr 423419
25kr 442730