Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle pærer Kalkyledato:03.06.2015
Kommune:Leikanger Fylke:SOGN OG FJORDANE
Feltstorleik:1.5 daa Totalareal gard:20 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:1 m
Antal plantar:375 stk   
Avling per dekar:2000 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 175 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:120 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 12.50 Pris pressfrukt:kr 2.45
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:25.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist:Sognefrukt Grossistfylke:SOGN OG FJORDANE


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 55.827

DB I totalt over heile omløpet kr 1.395.663

ÅrDB IGraf
1kr -62786graf
2kr 1408
3kr 17513
4kr 23338
5kr 40811
6kr 58285
7kr 69934
8kr 75758
9kr 75758
10kr 75758
11kr 75758
12kr 75758
13kr 75758
14kr 69934
15kr 69934
16kr 69934
17kr 69934
18kr 69934
19kr 64109
20kr 64109
21kr 64109
22kr 64109
23kr 64109
24kr 64109
25kr 58285
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 43.230

DB II totalt over heile omløpet kr 1.080.751

ÅrDB IIGraf
1kr -62786graf
2kr -955
3kr 11476
4kr 16863
5kr 31186
6kr 46035
7kr 56809
8kr 62196
9kr 62196
10kr 61671
11kr 60883
12kr 60883
13kr 60883
14kr 55496
15kr 55496
16kr 55496
17kr 54446
18kr 54446
19kr 49059
20kr 49059
21kr 49059
22kr 49059
23kr 49059
24kr 49059
25kr 43672
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 38.037

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 950.913

ÅrNettoresultatGraf
1kr -67979graf
2kr -6148
3kr 6282
4kr 11669
5kr 25993
6kr 40841
7kr 51615
8kr 57002
9kr 57002
10kr 56477
11kr 55690
12kr 55690
13kr 55690
14kr 50303
15kr 50303
16kr 50303
17kr 49253
18kr 49253
19kr 43866
20kr 43866
21kr 43866
22kr 43866
23kr 43866
24kr 43866
25kr 38479
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 74.128, som oppstår i år 2

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -67979graf
2kr -74128
3kr -67845
4kr -56176
5kr -30183
6kr 10658
7kr 62274
8kr 119276
9kr 176278
10kr 232756
11kr 288446
12kr 344135
13kr 399825
14kr 450128
15kr 500431
16kr 550734
17kr 599987
18kr 649239
19kr 693105
20kr 736971
21kr 780837
22kr 824703
23kr 868569
24kr 912435
25kr 950913