Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle pærer Kalkyledato:08.05.2015
Kommune:Vik Fylke:SOGN OG FJORDANE
Feltstorleik:7.2 daa Totalareal gard:24 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:1 m
Antal plantar:1794 stk   
Avling per dekar:2500 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 175 Timepris traktorarbeid:kr 500
Haustekapasitet:120 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 12.50 Pris pressfrukt:kr 3.50
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:25.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist:Bama Grossistfylke:SOGN OG FJORDANE


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 338.477

DB I totalt over heile omløpet kr 8.461.918

ÅrDB IGraf
1kr -312548graf
2kr 7092
3kr 105609
4kr 140618
5kr 245678
6kr 350738
7kr 420772
8kr 455797
9kr 455797
10kr 455797
11kr 455797
12kr 455797
13kr 455797
14kr 420772
15kr 420772
16kr 420772
17kr 420772
18kr 420772
19kr 385763
20kr 385763
21kr 385763
22kr 385763
23kr 385763
24kr 385763
25kr 350738
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 272.983

DB II totalt over heile omløpet kr 6.824.564

ÅrDB IIGraf
1kr -312548graf
2kr -4210
3kr 75156
4kr 107549
5kr 195969
6kr 286902
7kr 351703
8kr 384112
9kr 384112
10kr 381600
11kr 377833
12kr 377833
13kr 377833
14kr 345424
15kr 345424
16kr 345424
17kr 340401
18kr 340401
19kr 308008
20kr 308008
21kr 308008
22kr 308008
23kr 308008
24kr 308008
25kr 275599
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 247.823

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 6.195.585

ÅrNettoresultatGraf
1kr -337707graf
2kr -29369
3kr 49997
4kr 82389
5kr 170810
6kr 261742
7kr 326544
8kr 358953
9kr 358953
10kr 356441
11kr 352674
12kr 352674
13kr 352674
14kr 320265
15kr 320265
16kr 320265
17kr 315242
18kr 315242
19kr 282849
20kr 282849
21kr 282849
22kr 282849
23kr 282849
24kr 282849
25kr 250440
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 367.076, som oppstår i år 2

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -337707graf
2kr -367076
3kr -317079
4kr -234690
5kr -63880
6kr 197863
7kr 524406
8kr 883359
9kr 1242312
10kr 1598753
11kr 1951426
12kr 2304100
13kr 2656774
14kr 2977038
15kr 3297303
16kr 3617568
17kr 3932810
18kr 4248051
19kr 4530900
20kr 4813749
21kr 5096598
22kr 5379447
23kr 5662296
24kr 5945145
25kr 6195585