Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle bringebær til konsum Kalkyledato:15.04.2015
Kommune:Seljord Fylke:TELEMARK
Feltstorleik:6 daa Totalareal gard:20 daa
Rekkjeavstand:3.5 m Planteavstand:0.5 m
Antal plantar:3429 stk   
Avling per dekar:1600 kgAndel direktesal:50%
Timepris manuelt arbeid:kr 175 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:8 kg Timepris hausting:kr 175
Pris engros:kr 60.00 Pris direktesal:kr 100.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:30.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist: Grossistfylke:TELEMARK


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Dryppvatning 4000.00 kr per daa0.00 kr
Gallery 1860.00 kr per liter-780.00 kr
Reglone 230.00 kr per liter-53.20 kr
Envidor 240 C 1996.00 kr per liter-526.80 kr
Svart plast 0,1 mm 5.50 kr per meter-0.50 kr
Bringebærplante 16.00 kr per stk-4.00 kr
Bringebærstaur 10 cm 1/2 kløyvd 38.00 kr per stk-15.50 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk-6.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Wøen 73000.00 kr per daa0.00 kr
Enkelt dekkesystem 47000.00 kr per daa0.00 kr
Bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Select+Renol 938.00 kr per liter-236.20 kr
Fokus ultra 169.00 kr per liter1.00 kr
Calcinit 6.60 kr per kg-1.12 kr
Emballasje 2.00 kr per kg bringebær-0.50 kr
Drift kjøleanlegg 3200.00 kr per stk-300.00 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Kristalon Indigo 9-5-25 16.00 kr per kg-11.50 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Vegetabilsk olje 16.00 kr per liter-2.00 kr
Grønsåpe 17.00 kr per liter-2.00 kr
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Calypso 2770.00 kr per liter-366.00 kr
Teldor 690.00 kr per kg-191.00 kr
Gallery 1860.00 kr per liter-780.00 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 12-4-18 4.00 kr per kg-3.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Signum 692.00 kr per kg-360.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 29.00 kr per gjerdemeter0.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.60 kr per gjerdemeter0.00 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 36.50 kr per gjerdemeter0.00 kr
Kramper, 1,5 tommar 1.20 kr per gjerdemeter0.00 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt29400
Manuelt arbeid felt29400
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt36000
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon3500
Arbeid og admin totalt68900
Varekostnad totalt863048
Varekostnad felt863048
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt931948

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Streng 2,4 mm2.061.10rekkjemeter3708.004078.80Anleggskostnad
Roundup0.3582.00daa2.10172.20Anleggskostnad
Dryppvatning1.004000.00daa6.0024000.00Anleggskostnad
Gallery0.101860.00daa0.601116.00Anleggskostnad
Reglone0.25230.00daa1.50345.00Anleggskostnad
Svart plast 0,1 mm1.005.50rekkjemeter1800.009900.00Anleggskostnad
Bringebærplante1.0016.00plante3429.0054864.00Anleggskostnad
Bringebærstaur 10 cm 1/2 kløyvd0.3038.00rekkjemeter540.0020520.00Anleggskostnad
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix0.3049.00rekkjemeter540.0026460.00Anleggskostnad
Oppbindingsklips7.300.36rekkjemeter13140.004730.40Anleggskostnad
Wøen1.0073000.00daa6.00438000.00Anleggskostnad
Enkelt dekkesystem1.0047000.00daa6.00282000.00Anleggskostnad

Avling:
ÅrTotalavlingMengde til grossistMengde til direktesalGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kgavlingsgraf
29600 kg4800 kg4800 kg
39600 kg4800 kg4800 kg
49600 kg4800 kg4800 kg
59600 kg4800 kg4800 kg
69600 kg4800 kg4800 kg
79600 kg4800 kg4800 kg
89600 kg4800 kg4800 kg
99600 kg4800 kg4800 kg
109600 kg4800 kg4800 kg
 

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå grossistSal av avling til grossistSal av avling direkte til forbrukarSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
24800 kgkr 288000kr 480000kr 768000
34800 kgkr 288000kr 480000kr 768000
44800 kgkr 288000kr 480000kr 768000
54800 kgkr 288000kr 480000kr 768000
64800 kgkr 288000kr 480000kr 768000
74800 kgkr 288000kr 480000kr 768000
84800 kgkr 288000kr 480000kr 768000
94800 kgkr 288000kr 480000kr 768000
104800 kgkr 288000kr 480000kr 768000
Sum43200 kgkr 2592000kr 4320000kr 6912000
Gjennomsnitt4320 kgkr 259200kr 432000kr 691200

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot bærAreal-tilskot bærKultur-landskaps-tilskotForskningsavgiftServicevgift GartnerhallenBotn-frådragSum
127958401050099600-1800289280
202908810500996-1008-3456-180034320
302908810500996-1008-3456-180034320
402908810500996-1008-3456-180034320
502908810500996-1008-3456-180034320
602908810500996-1008-3456-180034320
702908810500996-1008-3456-180034320
802908810500996-1008-3456-180034320
902908810500996-1008-3456-180034320
1002908810500996-1008-3456-180034320
SUM2795842617921050009960-9072-31104-18000598160
Gjennomsnitt279582617910500996-907-3110-180059816

Årskontigent og evt ekstraordinære trekk til Gartnerhallen er ikkje med i utrekninga.

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
1931948004200000016309948677
2011624510420300002240068250021000016309359513
3011624510420300002240068250021000016309359513
4011624510420300002240068250021000016309359513
5011624510420300002240068250021000016309359513
6011624510420300002240068250021000016309359513
7011624510420300002240068250021000016309359513
8011624510420300002240068250021000016309359513
9011624510420300002240068250021000016309359513
10011624510420300002240068250021000016309359513
Sum93194810461245904200270000201600614250018900001630914184291
Gjennomsnitt9319510461459420270002016061425018900016309418429

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.

Spesifisering av andre variable kostnader:
ÅrEmballasjeDrift kjøleanlegg
100
2192003200
3192003200
4192003200
5192003200
6192003200
7192003200
8192003200
9192003200
10192003200

Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året390
Feltarbeid 3. året390
Feltarbeid 4. året390
Feltarbeid 5. året390
Feltarbeid 6. året390
Feltarbeid 7. året390
Feltarbeid 8. året390
Feltarbeid 9. året390
Feltarbeid 10. året390
Arbeid med vatningsanlegg48
Traktortimar ved planting90
Administrasjon20
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m120

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
21200
31200
41200
51200
61200
71200
81200
91200
101200


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 5.830.119

Fordelt på 3510 timar feltarbeid og 10800 timar hausting i bæreåra vert det kr 407 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 9696 420 9276 0 0 0 9276 65236 -55960
2 768000 34320 34954 767366 278250 139125 30000 598241 65236 533005
3 768000 34320 34954 767366 278250 139125 30000 598241 65236 533005
4 768000 34320 34954 767366 278250 139125 30000 598241 65236 533005
5 768000 34320 34954 767366 278250 139125 30000 598241 65236 533005
6 768000 34320 34954 767366 278250 139125 30000 598241 65236 533005
7 768000 34320 34954 767366 278250 139125 30000 598241 65236 533005
8 768000 34320 34954 767366 278250 139125 30000 598241 65236 533005
9 768000 34320 34954 767366 278250 139125 30000 598241 65236 533005
10 768000 34320 34954 767366 278250 139125 30000 598241 65236 533005
Sum 6912000 318576 315002 6915574 2504250 1252125 270000 5393449 652360 4741089
Gjennomsnitt 691200 31858 31500 691557 250425 125213 27000 539345 65236 474109

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 46.9 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 34.4 % der alle anleggskostnader ligg til grunn