Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar Kalkyledato:17.02.2015
Kommune: Fylke:TELEMARK
Feltstorleik:15.1 daa Totalareal gard:200 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:1.5 m
Antal plantar:2520 stk   
Avling per dekar:1200 kgAndel klasse 1:100%
Timepris manuelt arbeid:kr 350 Timepris traktorarbeid:kr 600
Haustekapasitet:40 kg Timepris hausting:kr 155
Pris klasse 1:kr 20.00 Pris pressfrukt:kr 0.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:33.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist:Bama Grossistfylke:TELEMARK


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 423.719

DB I totalt over heile omløpet kr 8.474.380

ÅrDB IGraf
1kr -543049graf
2kr 6849
3kr 209689
4kr 209689
5kr 209689
6kr 494490
7kr 494490
8kr 494490
9kr 494490
10kr 494490
11kr 625962
12kr 625962
13kr 625962
14kr 625962
15kr 625962
16kr 625962
17kr 538322
18kr 538322
19kr 538322
20kr 538322
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 188.654

DB II totalt over heile omløpet kr 3.773.073

ÅrDB IIGraf
1kr -543049graf
2kr -46071
3kr 77502
4kr 77502
5kr 77502
6kr 231933
7kr 231933
8kr 231933
9kr 231933
10kr 231933
11kr 326433
12kr 326433
13kr 326433
14kr 326433
15kr 326433
16kr 326433
17kr 252856
18kr 252856
19kr 252856
20kr 252856
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 174.656

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 3.493.112

ÅrNettoresultatGraf
1kr -557047graf
2kr -60069
3kr 63504
4kr 63504
5kr 63504
6kr 217935
7kr 217935
8kr 217935
9kr 217935
10kr 217935
11kr 312435
12kr 312435
13kr 312435
14kr 312435
15kr 312435
16kr 312435
17kr 238858
18kr 238858
19kr 238858
20kr 238858
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 617.116, som oppstår i år 2

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -557047graf
2kr -617116
3kr -553612
4kr -490109
5kr -426605
6kr -208670
7kr 9265
8kr 227199
9kr 445134
10kr 663069
11kr 975504
12kr 1287940
13kr 1600375
14kr 1912810
15kr 2225246
16kr 2537681
17kr 2776539
18kr 3015396
19kr 3254254
20kr 3493112