Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Økologiske eple med bardunsystem Kalkyledato:26.09.2014
Kommune:Ullensvang Fylke:HORDALAND
Feltstorleik:13.8 daa Totalareal gard:43 daa
Rekkjeavstand:3.5 m Planteavstand:0.9 m
Antal plantar:4383 stk   
Avling per dekar:2300 kgAndel klasse 1:75%
Timepris manuelt arbeid:kr 250 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 250
Pris klasse 1:kr 12.00 Pris pressfrukt:kr 1.72
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:50.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist:BAMA Grossistfylke:HORDALAND


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 531.710

DB I totalt over heile omløpet kr 10.634.198

ÅrDB IGraf
1kr -462735graf
2kr 110407
3kr 241590
4kr 372778
5kr 503967
6kr 582666
7kr 635149
8kr 661371
9kr 687612
10kr 713854
11kr 740095
12kr 766317
13kr 792559
14kr 792559
15kr 750586
16kr 698102
17kr 645638
18kr 524940
19kr 451482
20kr 425261
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 350.851

DB II totalt over heile omløpet kr 7.017.026

ÅrDB IIGraf
1kr -462735graf
2kr 67436
3kr 147708
4kr 259051
5kr 346234
6kr 395769
7kr 440312
8kr 462563
9kr 484837
10kr 500206
11kr 512123
12kr 534377
13kr 556649
14kr 556649
15kr 521026
16kr 476482
17kr 418150
18kr 315709
19kr 253366
20kr 231115
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 305.861

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 6.117.217

ÅrNettoresultatGraf
1kr -507725graf
2kr 22445
3kr 102718
4kr 214061
5kr 301244
6kr 350778
7kr 395321
8kr 417573
9kr 439846
10kr 455215
11kr 467132
12kr 489387
13kr 511659
14kr 511659
15kr 476035
16kr 431492
17kr 373160
18kr 270718
19kr 208375
20kr 186125
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 507.725, som oppstår i år 1

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -507725graf
2kr -485280
3kr -382563
4kr -168502
5kr 132742
6kr 483520
7kr 878841
8kr 1296414
9kr 1736260
10kr 2191476
11kr 2658608
12kr 3147995
13kr 3659653
14kr 4171312
15kr 4647347
16kr 5078839
17kr 5451999
18kr 5722717
19kr 5931092
20kr 6117217