Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle pærer Kalkyledato:08.05.2014
Kommune:Ullensvang Fylke:HORDALAND
Feltstorleik:10.8 daa Totalareal gard:56 daa
Rekkjeavstand:3.5 m Planteavstand:0.9 m
Antal plantar:3432 stk   
Avling per dekar:2000 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 300 Timepris traktorarbeid:kr 600
Haustekapasitet:120 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 10.00 Pris pressfrukt:kr 2.45
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:30.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist:ICA Grossistfylke:HORDALAND


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 351.344

DB I totalt over heile omløpet kr 8.783.598

ÅrDB IGraf
1kr -560896graf
2kr 12229
3kr 113699
4kr 150812
5kr 262153
6kr 373479
7kr 447707
8kr 484807
9kr 484807
10kr 484807
11kr 484807
12kr 484807
13kr 484807
14kr 447707
15kr 447707
16kr 447707
17kr 447707
18kr 447707
19kr 410593
20kr 410593
21kr 410593
22kr 410593
23kr 410593
24kr 410593
25kr 373479
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 218.244

DB II totalt over heile omløpet kr 5.456.099

ÅrDB IIGraf
1kr -560896graf
2kr -16958
3kr 45867
4kr 79827
5kr 159008
6kr 244660
7kr 312582
8kr 346529
9kr 346529
10kr 340043
11kr 330314
12kr 330314
13kr 330314
14kr 296367
15kr 296367
16kr 296367
17kr 283395
18kr 283395
19kr 249434
20kr 249434
21kr 249434
22kr 249434
23kr 249434
24kr 249434
25kr 215473
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 178.054

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 4.451.339

ÅrNettoresultatGraf
1kr -601086graf
2kr -57149
3kr 5676
4kr 39636
5kr 118817
6kr 204470
7kr 272391
8kr 306339
9kr 306339
10kr 299853
11kr 290124
12kr 290124
13kr 290124
14kr 256176
15kr 256176
16kr 256176
17kr 243204
18kr 243204
19kr 209244
20kr 209244
21kr 209244
22kr 209244
23kr 209244
24kr 209244
25kr 175283
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 658.235, som oppstår i år 2

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -601086graf
2kr -658235
3kr -652559
4kr -612923
5kr -494105
6kr -289636
7kr -17245
8kr 289094
9kr 595433
10kr 895286
11kr 1185410
12kr 1475534
13kr 1765657
14kr 2021833
15kr 2278010
16kr 2534186
17kr 2777390
18kr 3020594
19kr 3229838
20kr 3439082
21kr 3648325
22kr 3857569
23kr 4066813
24kr 4276057
25kr 4451339