Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle pærer Kalkyledato:07.05.2014
Kommune:Ullensvang Fylke:HORDALAND
Feltstorleik:10.8 daa Totalareal gard:56 daa
Rekkjeavstand:3.5 m Planteavstand:0.9 m
Antal plantar:3432 stk   
Avling per dekar:1700 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 300 Timepris traktorarbeid:kr 500
Haustekapasitet:120 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 10.00 Pris pressfrukt:kr 2.45
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:30.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist:ICA Grossistfylke:HORDALAND


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 296.212

DB I totalt over heile omløpet kr 7.405.290

ÅrDB IGraf
1kr -547454graf
2kr 12229
3kr 97006
4kr 128554
5kr 223188
6kr 317809
7kr 380897
8kr 412443
9kr 412443
10kr 412443
11kr 412443
12kr 412443
13kr 412443
14kr 380897
15kr 380897
16kr 380897
17kr 380897
18kr 380897
19kr 349351
20kr 349351
21kr 349351
22kr 349351
23kr 349351
24kr 349351
25kr 317809
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 167.841

DB II totalt over heile omløpet kr 4.196.027

ÅrDB IIGraf
1kr -547454graf
2kr -16958
3kr 30592
4kr 59460
5kr 123353
6kr 193720
7kr 251448
8kr 280314
9kr 280314
10kr 273828
11kr 264099
12kr 264099
13kr 264099
14kr 235233
15kr 235233
16kr 235233
17kr 222261
18kr 222261
19kr 193393
20kr 193393
21kr 193393
22kr 193393
23kr 193393
24kr 193393
25kr 164533
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 127.987

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 3.199.669

ÅrNettoresultatGraf
1kr -587308graf
2kr -56813
3kr -9262
4kr 19605
5kr 83499
6kr 153865
7kr 211594
8kr 240459
9kr 240459
10kr 233973
11kr 224244
12kr 224244
13kr 224244
14kr 195379
15kr 195379
16kr 195379
17kr 182407
18kr 182407
19kr 153539
20kr 153539
21kr 153539
22kr 153539
23kr 153539
24kr 153539
25kr 124678
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 653.383, som oppstår i år 3

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -587308graf
2kr -644121
3kr -653383
4kr -633777
5kr -550279
6kr -396414
7kr -184820
8kr 55640
9kr 296099
10kr 530072
11kr 754317
12kr 978561
13kr 1202805
14kr 1398184
15kr 1593563
16kr 1788942
17kr 1971349
18kr 2153756
19kr 2307295
20kr 2460834
21kr 2614373
22kr 2767913
23kr 2921452
24kr 3074991
25kr 3199669