Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle eple med bardunsystem Kalkyledato:09.04.2014
Kommune:MIDT-TELEMARK Fylke:VESTFOLD OG TELEMARK
Feltstorleik:30 daa Totalareal gard:100 daa
Rekkjeavstand:3.5 m Planteavstand:0.9 m
Antal plantar:9524 stk   
Avling per dekar:2200 kgAndel klasse 1:85%
Timepris manuelt arbeid:kr 155 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:130 kg Timepris hausting:kr 155
Pris klasse 1:kr 8.80 Pris pressfrukt:kr 0.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:33.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist:Bama Grossistfylke:TELEMARK


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 671.878

DB I totalt over heile omløpet kr 13.437.551

ÅrDB IGraf
1kr -1211832graf
2kr 190564
3kr 540803
4kr 540803
5kr 540803
6kr 729778
7kr 729778
8kr 1258907
9kr 1258907
10kr 1258907
11kr 1258907
12kr 1258907
13kr 729778
14kr 729778
15kr 729778
16kr 729778
17kr 540803
18kr 540803
19kr 540803
20kr 540803
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 456.475

DB II totalt over heile omløpet kr 9.129.505

ÅrDB IIGraf
1kr -1211832graf
2kr 129040
3kr 398084
4kr 398084
5kr 365534
6kr 511585
7kr 511585
8kr 985630
9kr 985630
10kr 976330
11kr 962380
12kr 962380
13kr 488335
14kr 488335
15kr 488335
16kr 488335
17kr 300434
18kr 300434
19kr 300434
20kr 300434
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 425.785

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 8.515.699

ÅrNettoresultatGraf
1kr -1242522graf
2kr 98350
3kr 367393
4kr 367393
5kr 334843
6kr 480895
7kr 480895
8kr 954940
9kr 954940
10kr 945640
11kr 931690
12kr 931690
13kr 457645
14kr 457645
15kr 457645
16kr 457645
17kr 269743
18kr 269743
19kr 269743
20kr 269743
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 1.242.522, som oppstår i år 1

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -1242522graf
2kr -1144172
3kr -776779
4kr -409386
5kr -74542
6kr 406353
7kr 887248
8kr 1842187
9kr 2797127
10kr 3742766
11kr 4674456
12kr 5606145
13kr 6063791
14kr 6521436
15kr 6979081
16kr 7436726
17kr 7706469
18kr 7976212
19kr 8245956
20kr 8515699