Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle eple med bardunsystem Kalkyledato:20.03.2014
Kommune:NOTODDEN Fylke:VESTFOLD OG TELEMARK
Feltstorleik:50 daa Totalareal gard:68 daa
Rekkjeavstand:3.5 m Planteavstand:0.9 m
Antal plantar:15873 stk   
Avling per dekar:2200 kgAndel klasse 1:85%
Timepris manuelt arbeid:kr 155 Timepris traktorarbeid:kr 500
Haustekapasitet:125 kg Timepris hausting:kr 155
Pris klasse 1:kr 9.92 Pris pressfrukt:kr 0.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:33.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist:Bama Grossistfylke:TELEMARK


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 1.699.328

DB I totalt over heile omløpet kr 33.986.561

ÅrDB IGraf
1kr -1667559graf
2kr 500853
3kr 1338907
4kr 1338907
5kr 1338907
6kr 1781024
7kr 1781024
8kr 3018954
9kr 3018954
10kr 3018954
11kr 3018954
12kr 3018954
13kr 1781024
14kr 1781024
15kr 1781024
16kr 1781024
17kr 1338907
18kr 1338907
19kr 1338907
20kr 1338907
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 1.335.078

DB II totalt over heile omløpet kr 26.701.561

ÅrDB IIGraf
1kr -1667559graf
2kr 397003
3kr 1097107
4kr 1097107
5kr 1042857
6kr 1412124
7kr 1412124
8kr 2554574
9kr 2554574
10kr 2539074
11kr 2515824
12kr 2515824
13kr 1373374
14kr 1373374
15kr 1373374
16kr 1373374
17kr 934357
18kr 934357
19kr 934357
20kr 934357
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 1.291.329

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 25.826.588

ÅrNettoresultatGraf
1kr -1711307graf
2kr 353254
3kr 1053359
4kr 1053359
5kr 999109
6kr 1368376
7kr 1368376
8kr 2510826
9kr 2510826
10kr 2495326
11kr 2472076
12kr 2472076
13kr 1329626
14kr 1329626
15kr 1329626
16kr 1329626
17kr 890609
18kr 890609
19kr 890609
20kr 890609
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 1.711.307, som oppstår i år 1

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -1711307graf
2kr -1358054
3kr -304695
4kr 748664
5kr 1747772
6kr 3116148
7kr 4484523
8kr 6995349
9kr 9506175
10kr 12001500
11kr 14473576
12kr 16945651
13kr 18275277
14kr 19604902
15kr 20934528
16kr 22264154
17kr 23154762
18kr 24045371
19kr 24935979
20kr 25826588