Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle pærer Kalkyledato:14.03.2014
Kommune:SOGNDAL Fylke:VESTLAND
Feltstorleik:1 daa Totalareal gard:36 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:1.5 m
Antal plantar:167 stk   
Avling per dekar:1700 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 150 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:120 kg Timepris hausting:kr 150
Pris klasse 1:kr 10.00 Pris pressfrukt:kr 2.45
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:20.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist:Sognefrukt Grossistfylke:SOGN OG FJORDANE


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 28.000

DB I totalt over heile omløpet kr 699.990

ÅrDB IGraf
1kr -34261graf
2kr 1071
3kr 8914
4kr 11832
5kr 20585
6kr 29340
7kr 35176
8kr 38094
9kr 38094
10kr 38094
11kr 38094
12kr 38094
13kr 38094
14kr 35176
15kr 35176
16kr 35176
17kr 35176
18kr 35176
19kr 32258
20kr 32258
21kr 32258
22kr 32258
23kr 32258
24kr 32258
25kr 29340
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 21.177

DB II totalt over heile omløpet kr 529.415

ÅrDB IIGraf
1kr -34261graf
2kr -279
3kr 5576
4kr 8282
5kr 15348
6kr 22715
7kr 28126
8kr 30832
9kr 30832
10kr 30532
11kr 30082
12kr 30082
13kr 30082
14kr 27376
15kr 27376
16kr 27376
17kr 26776
18kr 26776
19kr 24070
20kr 24070
21kr 24070
22kr 24070
23kr 24070
24kr 24070
25kr 21365
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 17.901

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 447.522

ÅrNettoresultatGraf
1kr -37536graf
2kr -3554
3kr 2300
4kr 5006
5kr 12072
6kr 19439
7kr 24851
8kr 27556
9kr 27556
10kr 27256
11kr 26806
12kr 26806
13kr 26806
14kr 24101
15kr 24101
16kr 24101
17kr 23501
18kr 23501
19kr 20794
20kr 20794
21kr 20794
22kr 20794
23kr 20794
24kr 20794
25kr 18089
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 41.091, som oppstår i år 2

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -37536graf
2kr -41091
3kr -38791
4kr -33784
5kr -21712
6kr -2273
7kr 22578
8kr 50133
9kr 77689
10kr 104945
11kr 131751
12kr 158557
13kr 185362
14kr 209463
15kr 233564
16kr 257664
17kr 281165
18kr 304666
19kr 325460
20kr 346255
21kr 367049
22kr 387843
23kr 408638
24kr 429432
25kr 447522