Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller (NB! teststadium)
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Standard pris for tunell er auka til kr 42000 per daa. Dette basert på tal frå bringebærnæringa. Prisen kan justerast i prislista når du gjennomfører ei kalkyle

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Økologiske eple standard Kalkyledato:07.01.2014
Kommune:Sauherad Fylke:TELEMARK
Feltstorleik:13.9 daa Totalareal gard:25 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:2 m
Antal plantar:1733 stk   
Avling per dekar:1600 kgAndel klasse 1:100%
Timepris manuelt arbeid:kr 350 Timepris traktorarbeid:kr 600
Haustekapasitet:100 kg Timepris hausting:kr 150
Pris klasse 1:kr 8.50 Pris pressfrukt:kr 8.50
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:50.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist:Telefrukt Grossistfylke:TELEMARK


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 272.002

DB I totalt over heile omløpet kr 5.440.041

ÅrDB IGraf
1kr -271698graf
2kr 59412
3kr 126218
4kr 193023
5kr 259828
6kr 299919
7kr 326633
8kr 339997
9kr 353360
10kr 366724
11kr 380087
12kr 393438
13kr 406802
14kr 406802
15kr 385426
16kr 358710
17kr 331983
18kr 270517
19kr 233114
20kr 219750
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 96.119

DB II totalt over heile omløpet kr 1.922.376

ÅrDB IIGraf
1kr -271698graf
2kr 10764
3kr 25595
4kr 84084
5kr 108616
6kr 119461
7kr 142850
8kr 154550
9kr 166250
10kr 168248
11kr 165395
12kr 177084
13kr 188784
14kr 188784
15kr 170069
16kr 146679
17kr 103875
18kr 50060
19kr 17313
20kr 5613
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 86.283

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 1.725.666

ÅrNettoresultatGraf
1kr -281534graf
2kr 929
3kr 15760
4kr 74249
5kr 98781
6kr 109626
7kr 133015
8kr 144715
9kr 156415
10kr 158413
11kr 155560
12kr 167249
13kr 178949
14kr 178949
15kr 160234
16kr 136844
17kr 94040
18kr 40225
19kr 7478
20kr -4222
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 281.534, som oppstår i år 1

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -281534graf
2kr -280605
3kr -264846
4kr -190597
5kr -91817
6kr 17809
7kr 150823
8kr 295538
9kr 451952
10kr 610365
11kr 765924
12kr 933173
13kr 1112121
14kr 1291070
15kr 1451303
16kr 1588147
17kr 1682186
18kr 1722411
19kr 1729889
20kr 1725666