Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle plommer standard Kalkyledato:21.10.2013
Kommune:Sauherad Fylke:TELEMARK
Feltstorleik:15.9 daa Totalareal gard:116 daa
Rekkjeavstand:6 m Planteavstand:4 m
Antal plantar:663 stk   
Avling per dekar:800 kgAndel klasse 1:100%
Timepris manuelt arbeid:kr 200 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:210 kg Timepris hausting:kr 150
Pris klasse 1:kr 7.00 Pris pressfrukt:kr 0.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:30.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist:Telefrukt Grossistfylke:TELEMARK


Dekningsbidrag I:

Dette resultatmålet inneheld inntekter minus variable kostnader, gebyr og avgifter, pluss tilskot

DB I, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 147.646

DB I totalt over heile omløpet kr 2.952.924

ÅrDB IGraf
1kr -108028graf
2kr 6858
3kr 75514
4kr 75514
5kr 75514
6kr 167702
7kr 167702
8kr 167702
9kr 167702
10kr 167702
11kr 210250
12kr 210250
13kr 210250
14kr 210250
15kr 210250
16kr 210250
17kr 181885
18kr 181885
19kr 181885
20kr 181885
 

Dekningsbidrag II:

Dette resultatmålet er DB I minus arbeidskostnader

DB II, i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 48.544

DB II totalt over heile omløpet kr 970.875

ÅrDB IIGraf
1kr -108028graf
2kr -18582
3kr -27154
4kr -27154
5kr -27154
6kr 59128
7kr 59128
8kr 59128
9kr 59128
10kr 59128
11kr 98950
12kr 98950
13kr 98950
14kr 98950
15kr 98950
16kr 98950
17kr 72402
18kr 72402
19kr 72402
20kr 72402
 

Nettoresultat:

Dette resultatmålet tek med alle inntekter og utgifter. I forhold til DB II har ein trukke i frå faste utgifter og avkastningskrav på innsett kapital

Nettoresultat i gjennomsnitt per år over heile omløpet kr 43.818

Nettoresultat totalt over heile omløpet kr 876.362

ÅrNettoresultatGraf
1kr -112754graf
2kr -23308
3kr -31880
4kr -31880
5kr -31880
6kr 54402
7kr 54402
8kr 54402
9kr 54402
10kr 54402
11kr 94224
12kr 94224
13kr 94224
14kr 94224
15kr 94224
16kr 94224
17kr 67677
18kr 67677
19kr 67677
20kr 67677
 

Nettoresultat akkumulert:

Dette resultatmålet er årets nettoresultat pluss neste års nettoresultat. Ein vil då sjå på likviditeten i løpet av omløpet

Maksimalt kapitalbehov er utifrå lågaste akkumulert nettoresultat kr 231.702, som oppstår i år 5

ÅrNettoresultat akkumulertGraf
1kr -112754graf
2kr -136062
3kr -167942
4kr -199822
5kr -231702
6kr -177300
7kr -122898
8kr -68496
9kr -14094
10kr 40309
11kr 134533
12kr 228758
13kr 322982
14kr 417207
15kr 511431
16kr 605655
17kr 673332
18kr 741009
19kr 808685
20kr 876362