Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle plommer standard Kalkyledato:23.03.2019
Kommune:Ullensvang Fylke:HORDALAND
Feltstorleik:1 daa Totalareal gard:67 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:1.5 m
Antal plantar:167 stk   
Avling per dekar:800 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 175 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:25 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 20.00 Pris pressfrukt:kr 0.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:20.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist:COOP Grossistfylke:HORDALAND


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 4.00 kr per stk-1.00 kr
Stolpar 2,5 m, kvart 21.80 kr per stk-3.70 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter1.44 kr
Mypex, 140 cm 20.00 kr per løpemeter0.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Vatningsanlegg 3500.00 kr per daa-500.00 kr
Grasfrø 61.75 kr per kg-15.45 kr
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 18.70 kr per kg3.80 kr
Fullgjødsel 18-3-15 3.58 kr per kg-2.15 kr
Grovdolomitt 1.24 kr per kg-0.62 kr
Plommeplantar med greiner (2 år), konvensjonell 90.00 kr per stk0.00 kr
Bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Bikubeleige 70.00 kr per daa0.00 kr
Emballasje 1.10 kr per kg frukt-0.20 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 18.70 kr per kg3.80 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Delan 592.00 kr per kg-366.40 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 3.58 kr per kg-2.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Signum 692.00 kr per kg-360.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt6134
Manuelt arbeid felt6134
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt1600
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon3500
Arbeid og admin totalt11234
Varekostnad totalt30940
Varekostnad felt30940
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt42174

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Stammebeskyttar1.004.00plante167.00668.00Anleggskostnad
Stolpar 2,5 m, kvart1.0021.80plante167.003640.60Anleggskostnad
Ledningsstrømpe0.603.18plante100.20318.64Anleggskostnad
Mypex, 140 cm1.0020.00rekkjemeter300.006000.00Anleggskostnad
Leige av jordbor1.00500.00eigen_formel0.35173.96Anleggskostnad
Arbeidshanskar4.0012.00totalt4.0048.00Anleggskostnad
Vatningsanlegg1.003500.00daa1.003500.00Anleggskostnad
Grasfrø2.0061.75daa2.00123.50Anleggskostnad
Nordox0.90159.50daa0.90143.55Anleggskostnad
Multi K-Mg (småfrukta sortar)20.0018.70daa20.00374.00Anleggskostnad
Fullgjødsel 18-3-1512.503.58daa12.5044.75Anleggskostnad
Grovdolomitt300.001.24daa300.00372.00Anleggskostnad
Plommeplantar med greiner (2 år), konvensjonell1.0090.00plante167.0015030.00Anleggskostnad
Plommeplantar med greiner (2 år), konvensjonell0.1090.00plante16.701503.00Anleggskostnad

Det er lagt opp til 10% innplanting i år 2, som er inkludert i annleggskostnadane


Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
20 kg0 kg0 kg0 %
3360 kg324 kg36 kg45 %
4360 kg324 kg36 kg45 %
5360 kg324 kg36 kg45 %
6880 kg792 kg88 kg110 %
7880 kg792 kg88 kg110 %
8880 kg792 kg88 kg110 %
9880 kg792 kg88 kg110 %
10880 kg792 kg88 kg110 %
111120 kg1008 kg112 kg140 %
121120 kg1008 kg112 kg140 %
131120 kg1008 kg112 kg140 %
141120 kg1008 kg112 kg140 %
151120 kg1008 kg112 kg140 %
161120 kg1008 kg112 kg140 %
17960 kg864 kg96 kg120 %
18960 kg864 kg96 kg120 %
19960 kg864 kg96 kg120 %
20960 kg864 kg96 kg120 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
20 kgkr 0kr 0kr 0
3324 kgkr 6480kr 0kr 6480
4324 kgkr 6480kr 0kr 6480
5324 kgkr 6480kr 0kr 6480
6792 kgkr 15840kr 0kr 15840
7792 kgkr 15840kr 0kr 15840
8792 kgkr 15840kr 0kr 15840
9792 kgkr 15840kr 0kr 15840
10792 kgkr 15840kr 0kr 15840
111008 kgkr 20160kr 0kr 20160
121008 kgkr 20160kr 0kr 20160
131008 kgkr 20160kr 0kr 20160
141008 kgkr 20160kr 0kr 20160
151008 kgkr 20160kr 0kr 20160
161008 kgkr 20160kr 0kr 20160
17864 kgkr 17280kr 0kr 17280
18864 kgkr 17280kr 0kr 17280
19864 kgkr 17280kr 0kr 17280
20864 kgkr 17280kr 0kr 17280
Sum14436 kgkr 288720kr 0kr 288720
Gjennomsnitt722 kgkr 14436kr 0kr 14436

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot PlommeAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
1843501950166-9010461
2001950166-902026
3027441950166-904770
4027441950166-904770
5027441950166-904770
6067081950166-908734
7067081950166-908734
8067081950166-908734
9067081950166-908734
10067081950166-908734
11085381950166-9010564
12085381950166-9010564
13085381950166-9010564
14085381950166-9010564
15085381950166-9010564
16085381950166-9010564
17073181950166-909344
18073181950166-909344
19073181950166-909344
20073181950166-909344
SUM8435122272390003320-1800171227
Gjennomsnitt42261141950166-908561

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
1421740150702380000084345617
207338070238001400008435506
303598070238046654250252084312143
403598070238046654250252084312143
503598070238046654250252084312143
6035980702380103854250616084316355
7035980702380103854250616084316355
8035980702380103854250616084316355
9035980702380103854250616084316355
10035980702380103854250616084316355
11035980702380130254250784084318299
12035980702380130254250784084318299
13035980702380130254250784084318299
14035980702380130254250784084318299
15035980702380130254250784084318299
16035980702380130254250784084318299
17035980702380112654250672084317003
18035980702380112654250672084317003
19035980702380112654250672084317003
20035980702380112654250672084317003
Sum42174719516701400476001890499050011228016870347142
Gjennomsnitt21093608470238094549530561484317357

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,

Spesifisering av andre variable kostnader:
ÅrBikubeleigeEmballasje
100
200
370396
470396
570396
670968
770968
870968
970968
1070968
11701232
12701232
13701232
14701232
15701232
16701232
17701056
18701056
19701056
20701056

Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året8
Feltarbeid 3. året31
Feltarbeid 4. året31
Feltarbeid 5. året31
Feltarbeid 6. året31
Feltarbeid 7. året31
Feltarbeid 8. året31
Feltarbeid 9. året31
Feltarbeid 10. året31
Feltarbeid 11. året31
Feltarbeid 12. året31
Feltarbeid 13. året31
Feltarbeid 14. året31
Feltarbeid 15. året31
Feltarbeid 16. året31
Feltarbeid 17. året31
Feltarbeid 18. året31
Feltarbeid 19. året31
Feltarbeid 20. året31
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m25
Arbeid med vatningsanlegg10
Traktortimar ved planting4
Administrasjon20

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
20
314
414
514
635
735
835
935
1035
1145
1245
1345
1445
1545
1645
1738
1838
1938
2038


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 324.135

Fordelt på 566 timar feltarbeid og 642 timar hausting i bæreåra vert det kr 268 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 2026 220 1806 0 0 2380 -574 1687 -2261
2 0 2026 883 1143 1400 700 2380 -1937 1687 -3624
3 6480 4770 975 10275 7945 3973 2380 3923 1687 2236
4 6480 4770 975 10275 7945 3973 2380 3923 1687 2236
5 6480 4770 975 10275 7945 3973 2380 3923 1687 2236
6 15840 8734 1547 23027 11585 5793 2380 14855 1687 13168
7 15840 8734 1547 23027 11585 5793 2380 14855 1687 13168
8 15840 8734 1547 23027 11585 5793 2380 14855 1687 13168
9 15840 8734 1547 23027 11585 5793 2380 14855 1687 13168
10 15840 8734 1547 23027 11585 5793 2380 14855 1687 13168
11 20160 10564 1811 28913 13265 6633 2380 19901 1687 18214
12 20160 10564 1811 28913 13265 6633 2380 19901 1687 18214
13 20160 10564 1811 28913 13265 6633 2380 19901 1687 18214
14 20160 10564 1811 28913 13265 6633 2380 19901 1687 18214
15 20160 10564 1811 28913 13265 6633 2380 19901 1687 18214
16 20160 10564 1811 28913 13265 6633 2380 19901 1687 18214
17 17280 9344 1635 24989 12145 6073 2380 16537 1687 14850
18 17280 9344 1635 24989 12145 6073 2380 16537 1687 14850
19 17280 9344 1635 24989 12145 6073 2380 16537 1687 14850
20 17280 9344 1635 24989 12145 6073 2380 16537 1687 14850
Sum 288720 162792 29169 422343 211330 105665 47600 269078 33740 235338
Gjennomsnitt 14436 8140 1458 21117 10567 5283 2380 13454 1687 11767

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 13.3 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 11.2 % der alle anleggskostnader ligg til grunn