Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Jordbær til konsum på friland, mattekultur Kalkyledato:26.09.2018
Kommune:Eidsberg Fylke:ØSTFOLD
Feltstorleik:39.8 daa Totalareal gard:900 daa
Rekkjeavstand:1.6 m (2 rader per rekkje) Planteavstand:0.35 m
Antal plantar:136286 stk   
Avling per dekar:850 kgAndel direktesal:1%
Timepris manuelt arbeid:kr 175 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:10 kg Timepris hausting:kr 116
Pris engros:kr 57.80 Pris direktesal:kr 64.00
Rentesats:3.5 % Investeringstilskot:0.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist:Bama Grossistfylke:AKERSHUS


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Grovdolomitt 1.24 kr per kg-0.62 kr
Fullgjødsel 12-4-18 4.89 kr per kg-2.26 kr
Solubor 36.00 kr per kg-27.10 kr
Glyfosat 39.00 kr per liter-14.50 kr
Dryppvatning 120.00 kr per daa-3880.00 kr
Jordbærplante 1.86 kr per stk-1.54 kr
Bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Leige IFCO kasse 6.20 kr per stk-0.60 kr
Bærkorg 0,5 kg 0.80 kr per stk0.33 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 8-5-19 5.06 kr per kg-2.60 kr
Bortrac 41.00 kr per liter-20.20 kr
Mantrac 31.50 kr per liter-59.90 kr
Zintrac 85.00 kr per liter-28.60 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Teldor 690.00 kr per kg-191.00 kr
Switch 62,5 WG 1679.02 kr per kg-238.98 kr
Reglone 272.78 kr per liter-10.42 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 12-4-18 4.89 kr per kg-2.26 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt417900
Manuelt arbeid felt417900
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt238800
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon3500
Arbeid og admin totalt660200
Varekostnad totalt260721
Varekostnad felt260721
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt920921

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Grovdolomitt400.001.24daa15920.0019740.80Anleggskostnad
Fullgjødsel 12-4-1870.004.89daa2786.0013623.54Anleggskostnad
Glyfosat0.5039.00daa19.90776.10Anleggskostnad
Dryppvatning1.00120.00daa39.804776.00Anleggskostnad
Jordbærplante1.001.86plante136286.00253491.96Anleggskostnad

Avling:
ÅrTotalavlingMengde til grossistMengde til direktesalGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kgavlingsgraf
233788 kg33450 kg338 kg
333788 kg33450 kg338 kg
433788 kg33450 kg338 kg
 

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå grossistSal av avling til grossistSal av avling direkte til forbrukarSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
233450 kgkr 1933410kr 21632kr 1955042
333450 kgkr 1933410kr 21632kr 1955042
433450 kgkr 1933410kr 21632kr 1955042
Sum100350 kgkr 5800230kr 64896kr 5865126
Gjennomsnitt25088 kgkr 1450058kr 16224kr 1466282

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot bærAreal-tilskot bærKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
100516756599-26558009
2074259516756599-265132268
3074259516756599-265132268
4074259516756599-265132268
SUM022277720670026396-1060454813
Gjennomsnitt055694516756599-265113703

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
192092100397500000016116976788
2033312337939750198750875794521560391941161161222982
3033312337939750198750875794521560391941161161222982
4033312337939750198750875794521560391941161161222982
Sum9209219993610136159000596250262736135646901175822644654645735
Gjennomsnitt23023024984253439750149063656843391170293956161161161434

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa Jordleige frå 200.00 til kr 1000.00,

Spesifisering av andre variable kostnader:
ÅrLeige IFCO kasseBærkorg 0,5 kg
100
23351854061
33351854061
43351854061

Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året2584
Feltarbeid 3. året2584
Feltarbeid 4. året2584
Arbeid med vatningsanlegg398
Traktortimar ved planting596
Administrasjon20
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m1988

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
23379
33379
43379


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 4.206.495

Fordelt på 7751 timar feltarbeid og 10136 timar hausting i bæreåra vert det kr 235 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 58009 39750 18259 0 0 0 18259 230230 -211971
2 1955042 132268 164019 1923291 844097 422049 198750 1302492 230230 1072262
3 1955042 132268 164019 1923291 844097 422049 198750 1302492 230230 1072262
4 1955042 132268 164019 1923291 844097 422049 198750 1302492 230230 1072262
Sum 5865126 454813 531808 5788131 2532291 1266146 596250 3925736 920920 3004816
Gjennomsnitt 1466282 113703 132952 1447033 633073 316536 149063 981434 230230 751204

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 44.9 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 44.9 % der alle anleggskostnader ligg til grunn