Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle plommer standard Kalkyledato:26.04.2016
Kommune:Lindesnes Fylke:VEST-AGDER
Feltstorleik:10 daa Totalareal gard:30 daa
Rekkjeavstand:4 m Planteavstand:1.5 m
Antal plantar:1667 stk   
Avling per dekar:650 kgAndel klasse 1:90%
Timepris manuelt arbeid:kr 175 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:25 kg Timepris hausting:kr 175
Pris klasse 1:kr 20.00 Pris pressfrukt:kr 0.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:20.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist: Grossistfylke:


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Stammebeskyttar 4.00 kr per stk-1.00 kr
Stolpar 2,5 m, kvart 21.80 kr per stk-3.70 kr
Ledningsstrømpe 3.18 kr per meter1.44 kr
Mypex, 140 cm 20.00 kr per løpemeter0.00 kr
Leige av jordbor 500.00 kr per stk0.00 kr
Arbeidshanskar 12.00 kr per stk-3.00 kr
Vatningsanlegg 3500.00 kr per daa-500.00 kr
Grasfrø 61.75 kr per kg-15.45 kr
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 18.70 kr per kg3.80 kr
Fullgjødsel 18-3-15 3.58 kr per kg-2.15 kr
Grovdolomitt 1.24 kr per kg-0.62 kr
Plommeplantar med greiner (2 år), konvensjonell 90.00 kr per stk0.00 kr
Bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Bikubeleige 70.00 kr per daa0.00 kr
Emballasje 1.10 kr per kg frukt-0.20 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Multi K-Mg (småfrukta sortar) 18.70 kr per kg3.80 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Delan 592.00 kr per kg-366.40 kr
Planteår, venteår og bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 18-3-15 3.58 kr per kg-2.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Signum 692.00 kr per kg-360.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt81218
Manuelt arbeid felt61259
Manuelt arbeid viltgjerde19959
Traktorarbeide felt16000
Traktorarbeide viltgjerde19635
Administrasjon3500
Arbeid og admin totalt120353
Varekostnad totalt346070
Varekostnad felt308585
Varekostnad viltgjerde37485
Anleggskostnad totalt466422

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Stammebeskyttar1.004.00plante1667.006668.00Anleggskostnad
Stolpar 2,5 m, kvart1.0021.80plante1667.0036340.60Anleggskostnad
Ledningsstrømpe0.603.18plante1000.203180.64Anleggskostnad
Mypex, 140 cm1.0020.00rekkjemeter2500.0050000.00Anleggskostnad
Leige av jordbor1.00500.00eigen_formel3.471736.46Anleggskostnad
Arbeidshanskar4.0012.00totalt4.0048.00Anleggskostnad
Vatningsanlegg1.003500.00daa10.0035000.00Anleggskostnad
Grasfrø2.0061.75daa20.001235.00Anleggskostnad
Nordox0.90159.50daa9.001435.50Anleggskostnad
Multi K-Mg (småfrukta sortar)20.0018.70daa200.003740.00Anleggskostnad
Fullgjødsel 18-3-1512.503.58daa125.00447.50Anleggskostnad
Grovdolomitt300.001.24daa3000.003720.00Anleggskostnad
Plommeplantar med greiner (2 år), konvensjonell1.0090.00plante1667.00150030.00Anleggskostnad
Plommeplantar med greiner (2 år), konvensjonell0.1090.00plante166.7015003.00Anleggskostnad
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede1.0021.00omkrinsmeter850.0017850.00Viltgjerde
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium1.001.20omkrinsmeter850.001020.00Viltgjerde
Stolpar, 2,5mx8cm1.0021.00omkrinsmeter850.0017850.00Viltgjerde
Kramper, 1,5 tommar1.000.90omkrinsmeter850.00765.00Viltgjerde

Det er lagt opp til 10% innplanting i år 2, som er inkludert i annleggskostnadane


Avling:
ÅrTotalavlingKlasse 1PressfruktProsentsatsGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kg0 %avlingsgraf
20 kg0 kg0 kg0 %
32925 kg2633 kg293 kg45 %
42925 kg2633 kg293 kg45 %
52925 kg2633 kg293 kg45 %
67150 kg6435 kg715 kg110 %
77150 kg6435 kg715 kg110 %
87150 kg6435 kg715 kg110 %
97150 kg6435 kg715 kg110 %
107150 kg6435 kg715 kg110 %
119100 kg8190 kg910 kg140 %
129100 kg8190 kg910 kg140 %
139100 kg8190 kg910 kg140 %
149100 kg8190 kg910 kg140 %
159100 kg8190 kg910 kg140 %
169100 kg8190 kg910 kg140 %
177800 kg7020 kg780 kg120 %
187800 kg7020 kg780 kg120 %
197800 kg7020 kg780 kg120 %
207800 kg7020 kg780 kg120 %

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå kl 1Sal av avling kl 1Sal av pressfruktSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
20 kgkr 0kr 0kr 0
32633 kgkr 52660kr 0kr 52660
42633 kgkr 52660kr 0kr 52660
52633 kgkr 52660kr 0kr 52660
66435 kgkr 128700kr 0kr 128700
76435 kgkr 128700kr 0kr 128700
86435 kgkr 128700kr 0kr 128700
96435 kgkr 128700kr 0kr 128700
106435 kgkr 128700kr 0kr 128700
118190 kgkr 163800kr 0kr 163800
128190 kgkr 163800kr 0kr 163800
138190 kgkr 163800kr 0kr 163800
148190 kgkr 163800kr 0kr 163800
158190 kgkr 163800kr 0kr 163800
168190 kgkr 163800kr 0kr 163800
177020 kgkr 140400kr 0kr 140400
187020 kgkr 140400kr 0kr 140400
197020 kgkr 140400kr 0kr 140400
207020 kgkr 140400kr 0kr 140400
Sum117294 kgkr 2345880kr 0kr 2345880
Gjennomsnitt5865 kgkr 117294kr 0kr 117294

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot PlommeAreal-tilskot fruktKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
1932840195001660-2000112444
200195001660-200019160
3022302195001660-200041462
4022302195001660-200041462
5022302195001660-200041462
6054504195001660-200073664
7054504195001660-200073664
8054504195001660-200073664
9054504195001660-200073664
10054504195001660-200073664
11069369195001660-200088529
12069369195001660-200088529
13069369195001660-200088529
14069369195001660-200088529
15069369195001660-200088529
16069369195001660-200088529
17059459195001660-200078619
18059459195001660-200078619
19059459195001660-200078619
20059459195001660-200078619
SUM9328499347639000033200-400001469960
Gjennomsnitt466449674195001660-200073498

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
1466422015007002380000009328501751
2073308007002380001400000932855958
303590800700238003918542500204759328116861
403590800700238003918542500204759328116861
503590800700238003918542500204759328116861
603590800700238008565542500500509328151083
703590800700238008565542500500509328151083
803590800700238008565542500500509328151083
903590800700238008565542500500509328151083
1003590800700238008565542500500509328151083
11035908007002380010710542500637009328166878
12035908007002380010710542500637009328166878
13035908007002380010710542500637009328166878
14035908007002380010710542500637009328166878
15035908007002380010710542500637009328166878
16035908007002380010710542500637009328166878
1703590800700238009280542500546009328156348
1803590800700238009280542500546009328156348
1903590800700238009280542500546009328156348
2003590800700238009280542500546009328156348
Sum46642271947167001400047600015595899050009122751865693290371
Gjennomsnitt233213597835700238007798495250456149328164519

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa FasteKostnader frå 4600.00 til kr 2380.00,

Spesifisering av andre variable kostnader:
ÅrBikubeleigeEmballasje
100
200
37003218
47003218
57003218
67007865
77007865
87007865
97007865
107007865
1170010010
1270010010
1370010010
1470010010
1570010010
1670010010
177008580
187008580
197008580
207008580

Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året80
Feltarbeid 3. året310
Feltarbeid 4. året310
Feltarbeid 5. året310
Feltarbeid 6. året310
Feltarbeid 7. året310
Feltarbeid 8. året310
Feltarbeid 9. året310
Feltarbeid 10. året310
Feltarbeid 11. året310
Feltarbeid 12. året310
Feltarbeid 13. året310
Feltarbeid 14. året310
Feltarbeid 15. året310
Feltarbeid 16. året310
Feltarbeid 17. året310
Feltarbeid 18. året310
Feltarbeid 19. året310
Feltarbeid 20. året310
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m250
Arbeid med vatningsanlegg100
Traktortimar ved planting40
Administrasjon20
Stolpesetting, viltgjerde78
Strekking av gjerde, viltgjerde 49
Festing av krampar, viltgjerde8
Strekking topptråd, viltgjerde28

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
20
3117
4117
5117
6286
7286
8286
9286
10286
11364
12364
13364
14364
15364
16364
17312
18312
19312
20312


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 2.428.244

Fordelt på 5660 timar feltarbeid og 5213 timar hausting i bæreåra vert det kr 223 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 19160 2200 16960 0 0 23800 -6840 18657 -25497
2 0 19160 8830 10330 14000 7000 23800 -20470 18657 -39127
3 52660 41462 9007 85115 74725 37363 23800 23952 18657 5295
4 52660 41462 9007 85115 74725 37363 23800 23952 18657 5295
5 52660 41462 9007 85115 74725 37363 23800 23952 18657 5295
6 128700 73664 13655 188709 104300 52150 23800 112759 18657 94102
7 128700 73664 13655 188709 104300 52150 23800 112759 18657 94102
8 128700 73664 13655 188709 104300 52150 23800 112759 18657 94102
9 128700 73664 13655 188709 104300 52150 23800 112759 18657 94102
10 128700 73664 13655 188709 104300 52150 23800 112759 18657 94102
11 163800 88529 15800 236529 117950 58975 23800 153754 18657 135097
12 163800 88529 15800 236529 117950 58975 23800 153754 18657 135097
13 163800 88529 15800 236529 117950 58975 23800 153754 18657 135097
14 163800 88529 15800 236529 117950 58975 23800 153754 18657 135097
15 163800 88529 15800 236529 117950 58975 23800 153754 18657 135097
16 163800 88529 15800 236529 117950 58975 23800 153754 18657 135097
17 140400 78619 14370 204649 108850 54425 23800 126424 18657 107767
18 140400 78619 14370 204649 108850 54425 23800 126424 18657 107767
19 140400 78619 14370 204649 108850 54425 23800 126424 18657 107767
20 140400 78619 14370 204649 108850 54425 23800 126424 18657 107767
Sum 2345880 1376676 258605 3463951 1902775 951388 476000 2036564 373140 1663424
Gjennomsnitt 117294 68834 12930 173198 95139 47569 23800 101828 18657 83171

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 8.1 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 6.3 % der alle anleggskostnader ligg til grunn