Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle bringebær til konsum Kalkyledato:23.02.2016
Kommune:Skien Fylke:TELEMARK
Feltstorleik:2 daa Totalareal gard:37 daa
Rekkjeavstand:3.5 m Planteavstand:0.5 m
Antal plantar:1143 stk   
Avling per dekar:1500 kgAndel direktesal:0%
Timepris manuelt arbeid:kr 175 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:8 kg Timepris hausting:kr 175
Pris engros:kr 60.00 Pris direktesal:kr 100.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:33.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist: Grossistfylke:


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Roundup 53.50 kr per liter0.00 kr
Dryppvatning 5000.00 kr per daa1000.00 kr
Gallery 2640.00 kr per liter0.00 kr
Reglone 283.20 kr per liter0.00 kr
Envidor 240 C 2522.80 kr per liter0.00 kr
Svart plast 0,1 mm 5.50 kr per meter-0.50 kr
Bringebærplante 16.00 kr per stk-4.00 kr
Bringebærstaur 10 cm 1/2 kløyvd 38.00 kr per stk-15.50 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk-6.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Wøen 73000.00 kr per daa0.00 kr
Enkelt dekkesystem 47000.00 kr per daa0.00 kr
Bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Select+Renol 1174.20 kr per liter0.00 kr
Fokus ultra 168.00 kr per liter0.00 kr
Calcinit 7.72 kr per kg0.00 kr
Emballasje 2.00 kr per kg bringebær-0.50 kr
Drift kjøleanlegg 3200.00 kr per stk-300.00 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Kristalon Indigo 9-5-25 16.00 kr per kg-11.50 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Vegetabilsk olje 16.00 kr per liter-2.00 kr
Grønsåpe 17.00 kr per liter-2.00 kr
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Calypso 3136.00 kr per liter0.00 kr
Teldor 881.00 kr per kg0.00 kr
Gallery 2640.00 kr per liter0.00 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 12-4-18 4.00 kr per kg-3.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 182.00 kr per kg0.00 kr
Signum 1052.00 kr per kg0.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt9800
Manuelt arbeid felt9800
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt12000
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon3500
Arbeid og admin totalt25300
Varekostnad totalt289833
Varekostnad felt289833
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt315133

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Streng 2,4 mm2.061.10rekkjemeter1194.801314.28Anleggskostnad
Roundup0.3553.50daa0.7037.45Anleggskostnad
Dryppvatning1.005000.00daa2.0010000.00Anleggskostnad
Gallery0.102640.00daa0.20528.00Anleggskostnad
Reglone0.25283.20daa0.50141.60Anleggskostnad
Svart plast 0,1 mm1.005.50rekkjemeter580.003190.00Anleggskostnad
Bringebærplante1.0016.00plante1143.0018288.00Anleggskostnad
Bringebærstaur 10 cm 1/2 kløyvd0.3038.00rekkjemeter174.006612.00Anleggskostnad
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix0.3049.00rekkjemeter174.008526.00Anleggskostnad
Oppbindingsklips7.300.36rekkjemeter4234.001524.24Anleggskostnad
Wøen1.0073000.00daa2.00146000.00Anleggskostnad
Enkelt dekkesystem1.0047000.00daa2.0094000.00Anleggskostnad

Avling:
ÅrTotalavlingMengde til grossistMengde til direktesalGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kgavlingsgraf
23000 kg3000 kg0 kg
33000 kg3000 kg0 kg
43000 kg3000 kg0 kg
53000 kg3000 kg0 kg
63000 kg3000 kg0 kg
73000 kg3000 kg0 kg
83000 kg3000 kg0 kg
93000 kg3000 kg0 kg
103000 kg3000 kg0 kg
 

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå grossistSal av avling til grossistSal av avling direkte til forbrukarSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
23000 kgkr 180000kr 0kr 180000
33000 kgkr 180000kr 0kr 180000
43000 kgkr 180000kr 0kr 180000
53000 kgkr 180000kr 0kr 180000
63000 kgkr 180000kr 0kr 180000
73000 kgkr 180000kr 0kr 180000
83000 kgkr 180000kr 0kr 180000
93000 kgkr 180000kr 0kr 180000
103000 kgkr 180000kr 0kr 180000
Sum27000 kgkr 1620000kr 0kr 1620000
Gjennomsnitt2700 kgkr 162000kr 0kr 162000

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot bærAreal-tilskot bærKultur-landskaps-tilskotForskningsavgiftServicevgift GartnerhallenBotn-frådragSum
11039940260033200-324106602
2066602600332-630-2160-3246478
3066602600332-630-2160-3246478
4066602600332-630-2160-3246478
5066602600332-630-2160-3246478
6066602600332-630-2160-3246478
7066602600332-630-2160-3246478
8066602600332-630-2160-3246478
9066602600332-630-2160-3246478
10066602600332-630-2160-3246478
SUM10399459940260003320-5670-19440-3240164904
Gjennomsnitt1039959942600332-567-1944-32416490

Årskontigent og evt ekstraordinære trekk til Gartnerhallen er ikkje med i utrekninga.

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
131513300140000005278320552
204588170140100009200227500656255278117751
304588170140100009200227500656255278117751
404588170140100009200227500656255278117751
504588170140100009200227500656255278117751
604588170140100009200227500656255278117751
704588170140100009200227500656255278117751
804588170140100009200227500656255278117751
904588170140100009200227500656255278117751
1004588170140100009200227500656255278117751
Sum315133412901530140090000828002047500590625527851380313
Gjennomsnitt31513412915314090008280204750590635278138031

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.

Spesifisering av andre variable kostnader:
ÅrEmballasjeDrift kjøleanlegg
100
260003200
360003200
460003200
560003200
660003200
760003200
860003200
960003200
1060003200

Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året130
Feltarbeid 3. året130
Feltarbeid 4. året130
Feltarbeid 5. året130
Feltarbeid 6. året130
Feltarbeid 7. året130
Feltarbeid 8. året130
Feltarbeid 9. året130
Feltarbeid 10. året130
Arbeid med vatningsanlegg16
Traktortimar ved planting30
Administrasjon20
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m40

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
2375
3375
4375
5375
6375
7375
8375
9375
10375


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 1.199.966

Fordelt på 1170 timar feltarbeid og 3375 timar hausting i bæreåra vert det kr 264 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 2608 140 2468 0 0 0 2468 21114 -18646
2 180000 6478 14098 172380 88375 44188 10000 118193 21114 97079
3 180000 6478 14098 172380 88375 44188 10000 118193 21114 97079
4 180000 6478 14098 172380 88375 44188 10000 118193 21114 97079
5 180000 6478 14098 172380 88375 44188 10000 118193 21114 97079
6 180000 6478 14098 172380 88375 44188 10000 118193 21114 97079
7 180000 6478 14098 172380 88375 44188 10000 118193 21114 97079
8 180000 6478 14098 172380 88375 44188 10000 118193 21114 97079
9 180000 6478 14098 172380 88375 44188 10000 118193 21114 97079
10 180000 6478 14098 172380 88375 44188 10000 118193 21114 97079
Sum 1620000 60910 127020 1553890 795375 397688 90000 1066202 211140 855062
Gjennomsnitt 162000 6091 12702 155389 79538 39769 9000 106620 21114 85506

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 24.5 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 14.6 % der alle anleggskostnader ligg til grunn