Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle bringebær for levering til fabrikk Kalkyledato:14.06.2015
Kommune:Vanylven Fylke:MØRE OG ROMSDAL
Feltstorleik:7 daa Totalareal gard:8 daa
Rekkjeavstand:3.5 m Planteavstand:0.7 m
Antal plantar:2873 stk   
Timepris manuelt arbeid:kr 175 Timepris traktorarbeid:kr 500
Haustekapasitet:12 kg Timepris hausting:kr 175
Pris fabrikk:kr 55.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:40.0 %
Viltgjerde:Ja  
Grossist:Balholm Grossistfylke:SOGN OG FJORDANE


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Dryppvatning 4000.00 kr per daa0.00 kr
Envidor 240 C 1996.00 kr per liter-526.80 kr
Svart plast 0,1 mm 5.50 kr per meter-0.50 kr
Bringebærplante 16.00 kr per stk-4.00 kr
Bringebærstaur 10 cm 1/2 kløyvd 38.00 kr per stk-15.50 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk-6.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Wøen 73000.00 kr per daa0.00 kr
Enkelt dekkesystem 47000.00 kr per daa0.00 kr
Bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Select+Renol 938.00 kr per liter-236.20 kr
Fokus ultra 169.00 kr per liter1.00 kr
Calcinit 6.60 kr per kg-1.12 kr
Emballasje 2.00 kr per kg bringebær-0.50 kr
Drift kjøleanlegg 3200.00 kr per stk-300.00 kr
Innfrysningskostnad 5.00 kr per kg bringebær-1.00 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Kristalon Indigo 9-5-25 16.00 kr per kg-11.50 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Vegetabilsk olje 16.00 kr per liter-2.00 kr
Grønsåpe 17.00 kr per liter-2.00 kr
Thiovit 0.00 kr per kg-75.25 kr
Calypso 0.00 kr per liter-3136.00 kr
Teldor 0.00 kr per kg-881.00 kr
Gallery 0.00 kr per liter-2640.00 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 12-4-18 4.00 kr per kg-3.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Signum 692.00 kr per kg-360.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt42190
Manuelt arbeid felt34300
Manuelt arbeid viltgjerde7890
Traktorarbeide felt52500
Traktorarbeide viltgjerde9702
Administrasjon3500
Arbeid og admin totalt107892
Varekostnad totalt1002175
Varekostnad felt987357
Varekostnad viltgjerde14818
Anleggskostnad totalt1110067

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Streng 2,4 mm2.061.10rekkjemeter4169.444586.38Anleggskostnad
Dryppvatning1.004000.00daa7.0028000.00Anleggskostnad
Svart plast 0,1 mm1.005.50rekkjemeter2024.0011132.00Anleggskostnad
Bringebærplante1.0016.00plante2873.0045968.00Anleggskostnad
Bringebærstaur 10 cm 1/2 kløyvd0.3038.00rekkjemeter607.2023073.60Anleggskostnad
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix0.3049.00rekkjemeter607.2029752.80Anleggskostnad
Oppbindingsklips7.300.36rekkjemeter14775.205319.07Anleggskostnad
Wøen1.0073000.00daa7.00511000.00Anleggskostnad
Enkelt dekkesystem1.0047000.00daa7.00329000.00Anleggskostnad
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede1.0021.00omkrinsmeter336.007056.00Viltgjerde
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium1.001.20omkrinsmeter336.00403.20Viltgjerde
Stolpar, 2,5mx8cm1.0021.00omkrinsmeter336.007056.00Viltgjerde
Kramper, 1,5 tommar1.000.90omkrinsmeter336.00302.40Viltgjerde

Avling:
ÅrTotalavlingGraf over Totalavling
10 kgavlingsgraf
28448 kg
38448 kg
48448 kg
58448 kg
68448 kg
78448 kg
88448 kg
98448 kg
108448 kg
 

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå fabrikkSal av avling til fabrikkSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0
28448 kgkr 464640kr 464640
38448 kgkr 464640kr 464640
48448 kgkr 464640kr 464640
58448 kgkr 464640kr 464640
68448 kgkr 464640kr 464640
78448 kgkr 464640kr 464640
88448 kgkr 464640kr 464640
98448 kgkr 464640kr 464640
108448 kgkr 464640kr 464640
Sum76032 kgkr 4181760kr 4181760
Gjennomsnitt7603 kgkr 418176kr 418176

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot bærAreal-tilskot bærKultur-landskaps-tilskotForskningsavgiftServicevgift GartnerhallenBotn-frådragSum
1444027012320116900-5632451884
2051195123201169-1626-5576-563251850
3051195123201169-1626-5576-563251850
4051195123201169-1626-5576-563251850
5051195123201169-1626-5576-563251850
6051195123201169-1626-5576-563251850
7051195123201169-1626-5576-563251850
8051195123201169-1626-5576-563251850
9051195123201169-1626-5576-563251850
10051195123201169-1626-5576-563251850
SUM44402746075512320011690-14634-50184-56320918534
Gjennomsnitt4440346076123201169-1463-5018-563291853

Årskontigent og evt ekstraordinære trekk til Gartnerhallen er ikkje med i utrekninga.

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
111100670049300000166511127211
209936598493352006233680080012320016651328495
309936598493352006233680080012320016651328495
409936598493352006233680080012320016651328495
509936598493352006233680080012320016651328495
609936598493352006233680080012320016651328495
709936598493352006233680080012320016651328495
809936598493352006233680080012320016651328495
909936598493352006233680080012320016651328495
1009936598493352006233680080012320016651328495
Sum11100678942753864928316800561024720720011088001665104083661
Gjennomsnitt1110078943539493316805610272072011088016651408366

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.

Spesifisering av andre variable kostnader:
ÅrEmballasjeDrift kjøleanleggInnfrysningskostnad
1000
216896320042240
316896320042240
416896320042240
516896320042240
616896320042240
716896320042240
816896320042240
916896320042240
1016896320042240

Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året458
Feltarbeid 3. året458
Feltarbeid 4. året458
Feltarbeid 5. året458
Feltarbeid 6. året458
Feltarbeid 7. året458
Feltarbeid 8. året458
Feltarbeid 9. året458
Feltarbeid 10. året458
Arbeid med vatningsanlegg56
Traktortimar ved planting106
Administrasjon20
Stolpesetting, viltgjerde31
Strekking av gjerde, viltgjerde 19
Festing av krampar, viltgjerde3
Strekking topptråd, viltgjerde11
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m141

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
2704
3704
4704
5704
6704
7704
8704
9704
10704


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 2.846.153

Fordelt på 4118 timar feltarbeid og 6336 timar hausting i bæreåra vert det kr 272 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 7857 493 7364 0 0 0 7364 66604 -59240
2 464640 51850 73364 443126 203280 101640 35200 306286 66604 239682
3 464640 51850 73364 443126 203280 101640 35200 306286 66604 239682
4 464640 51850 73364 443126 203280 101640 35200 306286 66604 239682
5 464640 51850 73364 443126 203280 101640 35200 306286 66604 239682
6 464640 51850 73364 443126 203280 101640 35200 306286 66604 239682
7 464640 51850 73364 443126 203280 101640 35200 306286 66604 239682
8 464640 51850 73364 443126 203280 101640 35200 306286 66604 239682
9 464640 51850 73364 443126 203280 101640 35200 306286 66604 239682
10 464640 51850 73364 443126 203280 101640 35200 306286 66604 239682
Sum 4181760 474507 660765 3995503 1829520 914760 316800 2763943 666040 2097903
Gjennomsnitt 418176 47451 66076 399550 182952 91476 31680 276394 66604 209790

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 21 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 9.4 % der alle anleggskostnader ligg til grunn