Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle bringebær til konsum Kalkyledato:27.05.2015
Kommune:Bergen Fylke:HORDALAND
Feltstorleik:1 daa Totalareal gard:2600 daa
Rekkjeavstand:3.5 m Planteavstand:0.6 m
Antal plantar:476 stk   
Avling per dekar:1600 kgAndel direktesal:100%
Timepris manuelt arbeid:kr 175 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:8 kg Timepris hausting:kr 175
Pris engros:kr 60.00 Pris direktesal:kr 100.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:20.0 %
Viltgjerde:Nei   Planta med dekkesystem
Grossist: Grossistfylke:


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Dryppvatning 4000.00 kr per daa0.00 kr
Gallery 1860.00 kr per liter-780.00 kr
Reglone 230.00 kr per liter-53.20 kr
Tunnel 63000.00 kr per daa-35000.00 kr
Envidor 240 C 1996.00 kr per liter-526.80 kr
Svart plast 0,1 mm 5.50 kr per meter-0.50 kr
Bringebærplante 16.00 kr per stk-4.00 kr
Bringebærstaur 10 cm 1/2 kløyvd 38.00 kr per stk-15.50 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk-6.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Wøen 73000.00 kr per daa0.00 kr
Enkelt dekkesystem 47000.00 kr per daa0.00 kr
Bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Select+Renol 938.00 kr per liter-236.20 kr
Fokus ultra 169.00 kr per liter1.00 kr
Calcinit 6.60 kr per kg-1.12 kr
Emballasje 2.00 kr per kg bringebær-0.50 kr
Drift kjøleanlegg 3200.00 kr per stk-300.00 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Kristalon Indigo 9-5-25 16.00 kr per kg-11.50 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Vegetabilsk olje 16.00 kr per liter-2.00 kr
Grønsåpe 17.00 kr per liter-2.00 kr
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Calypso 2770.00 kr per liter-366.00 kr
Teldor 690.00 kr per kg-191.00 kr
Gallery 1860.00 kr per liter-780.00 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 12-4-18 4.00 kr per kg-3.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Signum 692.00 kr per kg-360.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 29.00 kr per gjerdemeter0.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.60 kr per gjerdemeter0.00 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 36.50 kr per gjerdemeter0.00 kr
Kramper, 1,5 tommar 1.20 kr per gjerdemeter0.00 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt4900
Manuelt arbeid felt4900
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt6000
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon3500
Arbeid og admin totalt14400
Varekostnad totalt205325
Varekostnad felt205325
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt219725

Vare- og arbeidskostnad med dekkesystem (Tunnel) i anleggsåret (kr 63000) er begge inkludert i varekostnad felt


Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Streng 2,4 mm2.061.10rekkjemeter597.40657.14Anleggskostnad
Roundup0.3582.00daa0.3528.70Anleggskostnad
Dryppvatning1.004000.00daa1.004000.00Anleggskostnad
Gallery0.101860.00daa0.10186.00Anleggskostnad
Reglone0.25230.00daa0.2557.50Anleggskostnad
Tunnel1.0063000.00daa1.0063000.00Anleggskostnad
Svart plast 0,1 mm1.005.50rekkjemeter290.001595.00Anleggskostnad
Bringebærplante1.0016.00plante476.007616.00Anleggskostnad
Bringebærstaur 10 cm 1/2 kløyvd0.3038.00rekkjemeter87.003306.00Anleggskostnad
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix0.3049.00rekkjemeter87.004263.00Anleggskostnad
Oppbindingsklips7.300.36rekkjemeter2117.00762.12Anleggskostnad
Wøen1.0073000.00daa1.0073000.00Anleggskostnad
Enkelt dekkesystem1.0047000.00daa1.0047000.00Anleggskostnad

Avling:
ÅrTotalavlingMengde til grossistMengde til direktesalGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kgavlingsgraf
21600 kg0 kg1600 kg
31600 kg0 kg1600 kg
41600 kg0 kg1600 kg
51600 kg0 kg1600 kg
61600 kg0 kg1600 kg
71600 kg0 kg1600 kg
81600 kg0 kg1600 kg
91600 kg0 kg1600 kg
101600 kg0 kg1600 kg
 

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå grossistSal av avling til grossistSal av avling direkte til forbrukarSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
20 kgkr 0kr 160000kr 160000
30 kgkr 0kr 160000kr 160000
40 kgkr 0kr 160000kr 160000
50 kgkr 0kr 160000kr 160000
60 kgkr 0kr 160000kr 160000
70 kgkr 0kr 160000kr 160000
80 kgkr 0kr 160000kr 160000
90 kgkr 0kr 160000kr 160000
100 kgkr 0kr 160000kr 160000
Sum0 kgkr 1kr 1440000kr 1440001
Gjennomsnitt0 kgkr 0kr 144000kr 144000

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot bærAreal-tilskot bærKultur-landskaps-tilskotForskningsavgiftServicevgift GartnerhallenBotn-frådragSum
1439450175016600-245859
2001750166-0-0-21914
3001750166-0-0-21914
4001750166-0-0-21914
5001750166-0-0-21914
6001750166-0-0-21914
7001750166-0-0-21914
8001750166-0-0-21914
9001750166-0-0-21914
10001750166-0-0-21914
SUM43945017500166000-2063085
Gjennomsnitt43950175016600-26309

Årskontigent og evt ekstraordinære trekk til Gartnerhallen er ikkje med i utrekninga.

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
12197250070000004395224190
20193785705000640011375420035000439568462
30193785705000640011375420035000439568462
40193785705000640011375420035000439568462
50193785705000640011375420035000439568462
60193785705000640011375420035000439568462
70193785705000640011375420035000439568462
80193785705000640011375420035000439568462
90193785705000640011375420035000439568462
100193785705000640011375420035000439568462
Sum2197251743576570045000576001023753780031500043945840346
Gjennomsnitt21973174477704500576010238378031500439584035

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.

Innkjøp og arbeid med tunnel er ført som varekostnad under anleggskostnad, mens arbeid med opp-/nedtaking av tunnelduk er ført som arbeidskostnad kvart vente-/bæreår, men kostnaden er ikkje inkludert i arbeid i felt i tabellen over.

Spesifisering av andre variable kostnader:
ÅrEmballasjeDrift kjøleanlegg
100
232003200
332003200
432003200
532003200
632003200
732003200
832003200
932003200
1032003200

Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året65
Feltarbeid 3. året65
Feltarbeid 4. året65
Feltarbeid 5. året65
Feltarbeid 6. året65
Feltarbeid 7. året65
Feltarbeid 8. året65
Feltarbeid 9. året65
Feltarbeid 10. året65
Arbeid med vatningsanlegg8
Traktortimar ved planting15
Administrasjon20
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m20
Arbeid med tunnel24

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
2200
3200
4200
5200
6200
7200
8200
9200
10200


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 1.084.315

Fordelt på 609 timar feltarbeid og 1800 timar hausting i bæreåra vert det kr 450 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 1914 70 1844 0 0 0 1844 17578 -15734
2 160000 1914 8492 153422 50575 25288 5000 123134 17578 105556
3 160000 1914 8492 153422 50575 25288 5000 123134 17578 105556
4 160000 1914 8492 153422 50575 25288 5000 123134 17578 105556
5 160000 1914 8492 153422 50575 25288 5000 123134 17578 105556
6 160000 1914 8492 153422 50575 25288 5000 123134 17578 105556
7 160000 1914 8492 153422 50575 25288 5000 123134 17578 105556
8 160000 1914 8492 153422 50575 25288 5000 123134 17578 105556
9 160000 1914 8492 153422 50575 25288 5000 123134 17578 105556
10 160000 1914 8492 153422 50575 25288 5000 123134 17578 105556
Sum 1440001 19140 76500 1382640 455175 227588 45000 1110053 175780 934273
Gjennomsnitt 144000 1914 7650 138264 45518 22759 4500 111005 17578 93427

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 38.4 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 31.2 % der alle anleggskostnader ligg til grunn