Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Jordbær til konsum, svart plast Kalkyledato:02.12.2013
Kommune:Kongsberg Fylke:BUSKERUD
Feltstorleik:2 daa Totalareal gard:42 daa
Rekkjeavstand:1.6 m (2 rader per rekkje) Planteavstand:0.3 m
Antal plantar:8000 stk   
Avling per dekar:800 kgAndel direktesal:100%
Timepris manuelt arbeid:kr 150 Timepris traktorarbeid:kr 450
Haustekapasitet:12 kg Timepris hausting:kr 150
Pris engros:kr 42.00 Pris direktesal:kr 80.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:30.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist: Grossistfylke:


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Grovdolomitt 1.24 kr per kg-0.62 kr
Fullgjødsel 12-4-18 4.50 kr per kg-2.65 kr
Solubor 0.00 kr per kg-63.10 kr
Dryppvatning 4000.00 kr per daa0.00 kr
Jordbærplante 2.50 kr per stk-0.90 kr
Jordbærplast 5.50 kr per meter2.40 kr
Wøen 73000.00 kr per daa0.00 kr
Enkelt dekkesystem 47000.00 kr per daa0.00 kr
Bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Leige IFCO kasse 6.00 kr per stk-0.80 kr
Bærkorg 0,5 kg 0.32 kr per stk-0.15 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Kristalon Indigo 9-5-25 0.00 kr per kg-27.50 kr
Bortrac 0.00 kr per liter-61.20 kr
Mantrac 0.00 kr per liter-91.40 kr
Zintrac 0.00 kr per liter-113.60 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Teldor 0.00 kr per kg-881.00 kr
Switch 62,5 WG 0.00 kr per kg-1918.00 kr
Reglone 0.00 kr per liter-283.20 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 12-4-18 4.50 kr per kg-2.65 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 21.00 kr per gjerdemeter-8.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.20 kr per gjerdemeter-0.40 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 21.00 kr per gjerdemeter-15.50 kr
Kramper, 1,5 tommar 0.90 kr per gjerdemeter-0.30 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt18000
Manuelt arbeid felt18000
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt18000
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon3000
Arbeid og admin totalt39000
Varekostnad totalt276042
Varekostnad felt276042
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt315042

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Grovdolomitt400.001.24daa800.00992.00Anleggskostnad
Fullgjødsel 12-4-1850.004.50daa100.00450.00Anleggskostnad
Dryppvatning1.004000.00daa2.008000.00Anleggskostnad
Jordbærplante1.002.50plante8000.0020000.00Anleggskostnad
Jordbærplast1.005.50rekkjemeter1300.007150.00Anleggskostnad
Wøen1.0073000.00daa2.00146000.00Anleggskostnad
Enkelt dekkesystem1.0047000.00daa2.0094000.00Anleggskostnad

Avling:
ÅrTotalavlingMengde til grossistMengde til direktesalGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kgavlingsgraf
21600 kg0 kg1600 kg
31600 kg0 kg1600 kg
41600 kg0 kg1600 kg
 

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå grossistSal av avling til grossistSal av avling direkte til forbrukarSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
20 kgkr 0kr 128000kr 128000
30 kgkr 0kr 128000kr 128000
40 kgkr 0kr 128000kr 128000
Sum0 kgkr 0kr 384000kr 384000
Gjennomsnitt0 kgkr 0kr 96000kr 96000

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot bærAreal-tilskot bærKultur-landskaps-tilskotBotn-frådragSum
19451302600332-28697159
2002600332-2862646
3002600332-2862646
4002600332-2862646
SUM945130104001328-1144105097
Gjennomsnitt2362802600332-28626274

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
131504200400000005513320955
2018017040010000256016500020000551355323
3018017040010000256016500020000551355323
4018017040010000256016500020000551355323
Sum31504254051016003000076804950006000022053486925
Gjennomsnitt7876113512840075001920123750150005513121731

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.

Spesifisering av andre variable kostnader:
ÅrLeige IFCO kasseBærkorg 0,5 kg
100
215361024
315361024
415361024

Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året110
Feltarbeid 3. året110
Feltarbeid 4. året110
Arbeid med vatningsanlegg20
Traktortimar ved planting40
Administrasjon20
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m100

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
2133
3133
4133


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 111.672

Fordelt på 330 timar feltarbeid og 400 timar hausting i bæreåra vert det kr 153 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.Fatal error: Allowed memory size of 135266304 bytes exhausted (tried to allocate 134217736 bytes) in /home/1/l/landbruksforum/phplib/kalkyle/Internrente.inc on line 29