Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle bringebær til konsum Kalkyledato:26.11.2013
Kommune:Brønnøy Fylke:NORDLAND
Feltstorleik:1.9 daa Totalareal gard:290 daa
Rekkjeavstand:3 m Planteavstand:0.5 m
Antal plantar:1260 stk   
Avling per dekar:1300 kgAndel direktesal:80%
Timepris manuelt arbeid:kr 150 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:8 kg Timepris hausting:kr 150
Pris engros:kr 50.00 Pris direktesal:kr 90.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:30.0 %
Viltgjerde:Nei   Planta med dekkesystem
Grossist: Grossistfylke:


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Roundup 82.00 kr per liter28.50 kr
Dryppvatning 6000.00 kr per daa2000.00 kr
Gallery 1860.00 kr per liter-780.00 kr
Reglone 230.00 kr per liter-53.20 kr
Tunnel 70000.00 kr per daa-28000.00 kr
Envidor 240 C 1996.00 kr per liter-526.80 kr
Svart plast 0,1 mm 5.50 kr per meter-0.50 kr
Bringebærplante 16.00 kr per stk-4.00 kr
Bringebærstaur 10 cm 1/2 kløyvd 38.00 kr per stk-15.50 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk-6.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Wøen 73000.00 kr per daa0.00 kr
Enkelt dekkesystem 47000.00 kr per daa0.00 kr
Bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Select+Renol 938.00 kr per liter-236.20 kr
Fokus ultra 169.00 kr per liter1.00 kr
Calcinit 6.60 kr per kg-1.12 kr
Emballasje 2.00 kr per kg bringebær-0.50 kr
Drift kjøleanlegg 3200.00 kr per stk-300.00 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Kristalon Indigo 9-5-25 16.00 kr per kg-11.50 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Vegetabilsk olje 16.00 kr per liter-2.00 kr
Grønsåpe 17.00 kr per liter-2.00 kr
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Calypso 2770.00 kr per liter-366.00 kr
Teldor 690.00 kr per kg-191.00 kr
Gallery 1860.00 kr per liter-780.00 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 12-4-18 4.00 kr per kg-3.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 159.50 kr per kg-22.50 kr
Signum 692.00 kr per kg-360.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 29.00 kr per gjerdemeter0.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.60 kr per gjerdemeter0.00 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 36.50 kr per gjerdemeter0.00 kr
Kramper, 1,5 tommar 1.20 kr per gjerdemeter0.00 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt7980
Manuelt arbeid felt7980
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt11400
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon3000
Arbeid og admin totalt22380
Varekostnad totalt416068
Varekostnad felt416068
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt438448

Vare- og arbeidskostnad med dekkesystem (Tunnel) i anleggsåret (kr 132300) er begge inkludert i varekostnad felt


Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Streng 2,4 mm2.061.10rekkjemeter1297.801427.58Anleggskostnad
Roundup0.3582.00daa0.6754.53Anleggskostnad
Dryppvatning1.006000.00daa1.9011400.00Anleggskostnad
Gallery0.101860.00daa0.19353.40Anleggskostnad
Reglone0.25230.00daa0.48109.25Anleggskostnad
Tunnel1.0070000.00daa1.90133000.00Anleggskostnad
Svart plast 0,1 mm1.005.50rekkjemeter630.003465.00Anleggskostnad
Bringebærplante1.0016.00plante1260.0020160.00Anleggskostnad
Bringebærstaur 10 cm 1/2 kløyvd0.3038.00rekkjemeter189.007182.00Anleggskostnad
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix0.3049.00rekkjemeter189.009261.00Anleggskostnad
Oppbindingsklips7.300.36rekkjemeter4599.001655.64Anleggskostnad
Wøen1.0073000.00daa1.90138700.00Anleggskostnad
Enkelt dekkesystem1.0047000.00daa1.9089300.00Anleggskostnad

Avling:
ÅrTotalavlingMengde til grossistMengde til direktesalGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kgavlingsgraf
22457 kg491 kg1966 kg
32457 kg491 kg1966 kg
42457 kg491 kg1966 kg
52457 kg491 kg1966 kg
62457 kg491 kg1966 kg
72457 kg491 kg1966 kg
82457 kg491 kg1966 kg
92457 kg491 kg1966 kg
102457 kg491 kg1966 kg
 

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå grossistSal av avling til grossistSal av avling direkte til forbrukarSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
2491 kgkr 24550kr 176940kr 201490
3491 kgkr 24550kr 176940kr 201490
4491 kgkr 24550kr 176940kr 201490
5491 kgkr 24550kr 176940kr 201490
6491 kgkr 24550kr 176940kr 201490
7491 kgkr 24550kr 176940kr 201490
8491 kgkr 24550kr 176940kr 201490
9491 kgkr 24550kr 176940kr 201490
10491 kgkr 24550kr 176940kr 201490
Sum4419 kgkr 220950kr 1592460kr 1813410
Gjennomsnitt442 kgkr 22095kr 159246kr 181341

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot bærAreal-tilskot bærKultur-landskaps-tilskotForskningsavgiftServicevgift GartnerhallenBotn-frådragSum
11315350330831400-39135118
2034223308314-86-295-396624
3034223308314-86-295-396624
4034223308314-86-295-396624
5034223308314-86-295-396624
6034223308314-86-295-396624
7034223308314-86-295-396624
8034223308314-86-295-396624
9034223308314-86-295-396624
10034223308314-86-295-396624
SUM13153530798330803140-774-2655-390194734
Gjennomsnitt1315430803308314-77-266-3919473

Årskontigent og evt ekstraordinære trekk til Gartnerhallen er ikkje med i utrekninga.

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
143844800132000007673446254
20366116113294508114184286804460697673100491
30366116113294508114184286804460697673100491
40366116113294508114184286804460697673100491
50366116113294508114184286804460697673100491
60366116113294508114184286804460697673100491
70366116113294508114184286804460697673100491
80366116113294508114184286804460697673100491
90366116113294508114184286804460697673100491
100366116113294508114184286804460697673100491
Sum4384483295314461323850507302616584861236414619767281350677
Gjennomsnitt43845329514513285057303165856124414627673135068

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.

Innkjøp og arbeid med tunnel er ført som varekostnad under anleggskostnad, mens arbeid med opp-/nedtaking av tunnelduk er ført som arbeidskostnad kvart vente-/bæreår, men kostnaden er ikkje inkludert i arbeid i felt i tabellen over.

Spesifisering av andre variable kostnader:
ÅrEmballasjeDrift kjøleanlegg
100
249143200
349143200
449143200
549143200
649143200
749143200
849143200
949143200
1049143200

Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året123
Feltarbeid 3. året123
Feltarbeid 4. året123
Feltarbeid 5. året123
Feltarbeid 6. året123
Feltarbeid 7. året123
Feltarbeid 8. året123
Feltarbeid 9. året123
Feltarbeid 10. året123
Arbeid med vatningsanlegg15
Traktortimar ved planting28
Administrasjon20
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m38
Arbeid med tunnel45

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
2307
3307
4307
5307
6307
7307
8307
9307
10307


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 1.244.738

Fordelt på 1151 timar feltarbeid og 2764 timar hausting i bæreåra vert det kr 318 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 3583 132 3451 0 0 0 3451 30691 -27240
2 201490 6624 12068 196046 71300 35650 9450 150946 30691 120255
3 201490 6624 12068 196046 71300 35650 9450 150946 30691 120255
4 201490 6624 12068 196046 71300 35650 9450 150946 30691 120255
5 201490 6624 12068 196046 71300 35650 9450 150946 30691 120255
6 201490 6624 12068 196046 71300 35650 9450 150946 30691 120255
7 201490 6624 12068 196046 71300 35650 9450 150946 30691 120255
8 201490 6624 12068 196046 71300 35650 9450 150946 30691 120255
9 201490 6624 12068 196046 71300 35650 9450 150946 30691 120255
10 201490 6624 12068 196046 71300 35650 9450 150946 30691 120255
Sum 1813410 63199 108748 1767861 641702 320851 85050 1361960 306910 1055050
Gjennomsnitt 181341 6320 10875 176786 64170 32085 8505 136196 30691 105505

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 26.3 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 17.2 % der alle anleggskostnader ligg til grunn