Kalkylar

Siste melding:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Introduksjon
Intorduksjon

Økologisk frukt

Eple standard
Økologisk eple standard
Eple med bardunsystem
Økologisk eple med bardunsystem
Plommer standard utan stokkar
Økologisk plommer standard utan stokkar
Plommer med bardunsystem og strengar
Økologisk plommer med bardunsystem og strengar

Konvensjonell frukt

Eple standard
Konvensjonelle eple standard
Plommer standard
Konvensjonelle plommer standard
Eple med bardunsystem
Konvensjonelle eple med bardunsystem
Plommer med bardunsystem og strengar
Konvensjonelle plommer med bardunsystem og strengar
Pære med bardunsystem
Konvensjonelle pærer med bardunsystem
Moreller
Konvensjonelle moreller med eller utan dekkesystem

Konvensjonell bær

Jordbær til konsum, svart plast
Jordbær til konsum under svart plast
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær til konsum, mattekultur
Jordbær levert til fabrikk
Jordbær levert til fabrikk
Bringebær levert til konsum
Bringebær til konsum
Bringebær levert til fabrikk
Bringebær til fabrikk

Brukartilpassa

Dine kalkylar
Dine kalkyler

Meldingar:

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 19/20-satsar (16.07.2019)

Prisliste er oppdatert. Prisar er justerte og nokre kjemiske produkt er bytta ut/fjerna. (16.07.2019)

Ny tabell "Driftsoverskot med lineær avskriving" er inkludert (nederst i detaljvisning). Her reknes òg ut Internrente (IR). Nytt felt i kalkyleskjema som fylgje av det (28.06.2019)

Du kan no velgje enkelttabellar i utskriftsversjonen (26.06.2019)

Nettsidene er oppgradert til nyare serverversjon. Feilmeldingar som ikkje er fanga opp kan oppstå. Rapporter inn dersom du får feilmeldingar (18.12.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 18/19-satsar (15.08.2018)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 17/18-satsar (07.08.2017)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 16/17-satsar (26.08.2016)

Foretatt endringar med utviding av dekkesystem-vsl for ei rekkje kalkyletypar (26.08.2016)

Moreller standard er lagt ut til uttesting (28.08.2015)

Tilskot, grunn-og arealgebyr er justert til 15/16-satsar (25.06.2015)

Omstillingstilskot økologisk er fjerna (25.06.2015)

Tilskot er justert til 14/15-satsar (16.10.2014)

I utrekning av rentekrav (R) er det oppdaga at investeringstilskotet (I) ikkje var trekt ifrå anleggskostnadane (A). Formel er no R=((A-I)/2)*rentesats/100). Nettoresultatet påvirkes av dette. Dersom A=500000, I=30% og rentesats=5% utgjorde det ein feil på kr 3750 per år. Alle kalkylar er retta.(14.10.2014)

Du kan no velgje å utføra kalkyle for andre kommunar enn din eigen (tilskotssatsar tilpasses vald kommune, og du får samla alle kalkylar under dine kalkylar, uavhengig av kommune)(29.04.2014)

Tilskot er justert til 13/14-satsar (28.01.2014)

Nokre variable kostnader på bringebær var ikkje med i utrekninga, men er no fiksa. Dette gjeld òg for innfrysningskostnader på jordbær til fabrikk (28.01.2014)

Handleliste anleggsstart er no med under detaljvisning og som val i pdf (14.05.2013)

Du kan no velgje kva detaljtabellar som skal vera med i Pdf-fila. Tabellrekkjefølgja er òg endra(07.03.2013)

Info om endring i oppsett og utrekning av bardunsystem (05.03.2013)

Ein PDF-generator er utvikla, med utvida bakgrunnsinfo, og opsjon for å leggje til tekst på framsida. Tilgjengeleg for alle kalkylar (11.02.2013)

Tilskot er justert til 2013-satsar (06.12.12)

Totalpris på viltgjerde vart ansett å vera for låg. Denne er no justert opp, og med timepris arbeid kr 150, traktorarbeid kr 400, og dagens standardpris for varer ligg dette på ca kr 87 per gjerdemeter.

Timar administrativt arbeide som inngår i utrekning av anleggskostnader vart ansett å vera for høgt. Dette er redusert til 20 timar per felt, uavhengig av størrelse

Kalkyleresultat

| Kalkylen | Detaljar | PDF | Utskriftsversjon | Liste over alle kalkylar | Lag justert kalkyle basert på denne kalkyla |

Grunndata:
Kalkyletype:Konvensjonelle bringebær til konsum Kalkyledato:22.11.2013
Kommune:Brønnøy Fylke:NORDLAND
Feltstorleik:2 daa Totalareal gard:290 daa
Rekkjeavstand:3 m Planteavstand:0.5 m
Antal plantar:1330 stk   
Avling per dekar:1200 kgAndel direktesal:70%
Timepris manuelt arbeid:kr 150 Timepris traktorarbeid:kr 400
Haustekapasitet:7 kg Timepris hausting:kr 150
Pris engros:kr 35.00 Pris direktesal:kr 90.00
Rentesats:5.0 % Investeringstilskot:30.0 %
Viltgjerde:Nei  
Grossist: Grossistfylke:


Prisliste:Vareprisar som ligg til grunn for utrekning av varekostnad
Anleggskostnad
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Streng 2,4 mm 1.10 kr per stk0.00 kr
Dryppvatning 4000.00 kr per daa0.00 kr
Reglone 230.00 kr per liter-53.20 kr
Envidor 240 C 0.00 kr per liter-2522.80 kr
Svart plast 0,1 mm 5.50 kr per meter-0.50 kr
Bringebærplante 16.00 kr per stk-4.00 kr
Bringebærstaur 10 cm 1/2 kløyvd 38.00 kr per stk-15.50 kr
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix 49.00 kr per stk-6.00 kr
Oppbindingsklips 0.36 kr per stk-0.04 kr
Wøen 73000.00 kr per daa0.00 kr
Enkelt dekkesystem 47000.00 kr per daa0.00 kr
Bæreår
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Select+Renol 0.00 kr per liter-1174.20 kr
Fokus ultra 0.00 kr per liter-168.00 kr
Calcinit 0.00 kr per kg-7.72 kr
Emballasje 2.00 kr per kg bringebær-0.50 kr
Drift kjøleanlegg 500.00 kr per stk-3000.00 kr
Bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Kristalon Indigo 9-5-25 16.00 kr per kg-11.50 kr
Bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Vegetabilsk olje 16.00 kr per liter-2.00 kr
Grønsåpe 17.00 kr per liter-2.00 kr
Thiovit 45.50 kr per kg-29.75 kr
Calypso 0.00 kr per liter-3136.00 kr
Teldor 690.00 kr per kg-191.00 kr
Gallery 0.00 kr per liter-2640.00 kr
Planteår, venteår og bæreår, gjødsel og kalk
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Fullgjødsel 12-4-18 4.00 kr per kg-3.15 kr
Venteår og bæreår, plantevern
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Nordox 0.00 kr per kg-182.00 kr
Signum 0.00 kr per kg-1052.00 kr
Viltgjerde
VarenamnPrisAvvik frå standardpris*
Gjerde, 2 m høgt m/finmasker nede 29.00 kr per gjerdemeter0.00 kr
Topptråd, 2,5 mm ferroaluminium 1.60 kr per gjerdemeter0.00 kr
Stolpar, 2,5mx8cm 36.50 kr per gjerdemeter0.00 kr
Kramper, 1,5 tommar 1.20 kr per gjerdemeter0.00 kr
* Dersom brukaren har endra prisen på ein vare som inngår i kalkylen, så står differansen i høve standardpris i "Avvik frå standardpris" (negativ verdi betyr at brukaren betalar mindre enn standardprisen). Standardpris er skjønnsmessig satt, og vil ikkje vera gjengs overalt.

Anleggskostnader:
KostnadstypeBeløp (kr)
Manuelt arbeid totalt8400
Manuelt arbeid felt8400
Manuelt arbeid viltgjerde0
Traktorarbeide felt12000
Traktorarbeide viltgjerde0
Administrasjon3000
Arbeid og admin totalt23400
Varekostnad totalt293664
Varekostnad felt293664
Varekostnad viltgjerde0
Anleggskostnad totalt317064

Handleliste anlegg:
VareMengde per einingStkprisEining (formel)TotalmengdeTotalkostnadType kostnad
Streng 2,4 mm2.061.10rekkjemeter1369.901506.89Anleggskostnad
Dryppvatning1.004000.00daa2.008000.00Anleggskostnad
Reglone0.25230.00daa0.50115.00Anleggskostnad
Svart plast 0,1 mm1.005.50rekkjemeter665.003657.50Anleggskostnad
Bringebærplante1.0016.00plante1330.0021280.00Anleggskostnad
Bringebærstaur 10 cm 1/2 kløyvd0.3038.00rekkjemeter199.507581.00Anleggskostnad
Tverrtre med klamme/skruer og krokar/klips/baumfix0.3049.00rekkjemeter199.509775.50Anleggskostnad
Oppbindingsklips7.300.36rekkjemeter4854.501747.62Anleggskostnad
Wøen1.0073000.00daa2.00146000.00Anleggskostnad
Enkelt dekkesystem1.0047000.00daa2.0094000.00Anleggskostnad

Avling:
ÅrTotalavlingMengde til grossistMengde til direktesalGraf over Totalavling
10 kg0 kg0 kgavlingsgraf
22394 kg718 kg1676 kg
32394 kg718 kg1676 kg
42394 kg718 kg1676 kg
52394 kg718 kg1676 kg
62394 kg718 kg1676 kg
72394 kg718 kg1676 kg
82394 kg718 kg1676 kg
92394 kg718 kg1676 kg
102394 kg718 kg1676 kg
 

Produksjonsinntekt:
ÅrAvlingsnivå grossistSal av avling til grossistSal av avling direkte til forbrukarSum produksjonsinntekter
10 kgkr 0kr 0kr 0
2718 kgkr 25130kr 150840kr 175970
3718 kgkr 25130kr 150840kr 175970
4718 kgkr 25130kr 150840kr 175970
5718 kgkr 25130kr 150840kr 175970
6718 kgkr 25130kr 150840kr 175970
7718 kgkr 25130kr 150840kr 175970
8718 kgkr 25130kr 150840kr 175970
9718 kgkr 25130kr 150840kr 175970
10718 kgkr 25130kr 150840kr 175970
Sum6462 kgkr 226170kr 1357560kr 1583730
Gjennomsnitt646 kgkr 22617kr 135756kr 158373

Tilskot og avgift:
ÅrInvesterings-tilskotDistrikts- og kvalitets-tilskot bærAreal-tilskot bærKultur-landskaps-tilskotForskningsavgiftServicevgift GartnerhallenBotn-frådragSum
1951190349133100-4198900
2050043491331-88-302-418395
3050043491331-88-302-418395
4050043491331-88-302-418395
5050043491331-88-302-418395
6050043491331-88-302-418395
7050043491331-88-302-418395
8050043491331-88-302-418395
9050043491331-88-302-418395
10050043491331-88-302-418395
SUM9511945036349103310-792-2718-410174455
Gjennomsnitt951245043491331-79-272-4117446

Årskontigent og evt ekstraordinære trekk til Gartnerhallen er ikkje med i utrekninga.

Driftskostnader:
ÅrAnleggs-kostnadGjødsel og plantevernDiverseJordverdiFaste kostnaderAndre variable kostnaderArbeid i feltArbeid med dekkesystemHaustekostnaderRentekravSum
131706400140000005549322752
20186920014011970528819451051300554995766
30186920014011970528819451051300554995766
40186920014011970528819451051300554995766
50186920014011970528819451051300554995766
60186920014011970528819451051300554995766
70186920014011970528819451051300554995766
80186920014011970528819451051300554995766
90186920014011970528819451051300554995766
100186920014011970528819451051300554995766
Sum3170641682517961397107730475921750610461700554861184650
Gjennomsnitt317061682180140107734759175060461705549118465

! Ein del driftskostnader er bakt inn i anleggskostnadane det 1. året
Arbeid og jordverdi (=jordleige) vert i denne samanhengen rekna som variable kostnader.
Brukar har endra standardsats per daa Diverse frå 85.00 til kr 100.00, FasteKostnader frå 5000.00 til kr 6000.00,

Spesifisering av andre variable kostnader:
ÅrEmballasjeDrift kjøleanlegg
100
24788500
34788500
44788500
54788500
64788500
74788500
84788500
94788500
104788500

Arbeidstimar:

Arbeidstimeforbruk utanom hausting

ArbeidstypeAntal timar
Feltarbeid 2. året130
Feltarbeid 3. året130
Feltarbeid 4. året130
Feltarbeid 5. året130
Feltarbeid 6. året130
Feltarbeid 7. året130
Feltarbeid 8. året130
Feltarbeid 9. året130
Feltarbeid 10. året130
Arbeid med vatningsanlegg16
Traktortimar ved planting30
Administrasjon20
Arbeidskostnadar; planting, oppbinding m.m40

Arbeidstimeforbruk i høve hausting

HausteårAntal timar
10
2342
3342
4342
5342
6342
7342
8342
9342
10342


Lønnsevne:

Lønnsevne er her definert som Sum inntekter minus alle kostnader bortsett frå arbeid i avlingsåra minus avkastningskrav på innsett kapital. Ein annan måte å seie det på er totalt nettoresultat pluss kostnader til arbeid i avlingsåra.

Utrekna lønnsevne er her kr 1.210.297

Fordelt på 1167 timar feltarbeid og 3078 timar hausting i bæreåra vert det kr 285 per time. Salsarbeid ved direktesal er ikkje med i våre utrekningar, så det må eventuelt leggjast til timeantalet og delast på total lønnsevne.


Driftsoverskot med lineær avskriving:

Her er lineær avskriving inkludert, samt at ein andel (her 50 %) leigd arbeid er trekt ifrå resultatet

ÅrProduksjons-inntekter+Produksjons-tilskot-Variable kostnader=Deknings-bidragArbeids-kostnader i alt1)-Leigd arbeid-Faste kostnader=Resultat før avskrivingar-Avskrivingar=Driftsoverskot
1 0 3781 140 3641 0 0 0 3641 22194 -18553
2 175970 8395 7497 176868 70751 35376 11970 129523 22194 107329
3 175970 8395 7497 176868 70751 35376 11970 129523 22194 107329
4 175970 8395 7497 176868 70751 35376 11970 129523 22194 107329
5 175970 8395 7497 176868 70751 35376 11970 129523 22194 107329
6 175970 8395 7497 176868 70751 35376 11970 129523 22194 107329
7 175970 8395 7497 176868 70751 35376 11970 129523 22194 107329
8 175970 8395 7497 176868 70751 35376 11970 129523 22194 107329
9 175970 8395 7497 176868 70751 35376 11970 129523 22194 107329
10 175970 8395 7497 176868 70751 35376 11970 129523 22194 107329
Sum 1583730 79336 67609 1595457 636761 318381 107730 1169347 221940 947407
Gjennomsnitt 158373 7934 6761 159546 63676 31838 10773 116935 22194 94741

1)Arbeidskostnader i alt er ikkje del av reknestykkjet mellom kolonnene, men grunnlaget for utrekning av leigd arbeid (her 50 %) i etterfølgjande kolonne

Utrekna Internrente (IR/IRR) er 29.9 % der tilskotsprosent er trekt frå, og 20.2 % der alle anleggskostnader ligg til grunn